Referat fra den ordinære generalforsamling 2022

Højskolehistorisk Forenings ordinære generalforsamling blev afholdt i Højskolernes Hus den 31. maj 2022.

Deltagere: Mogens Hemmingsen (MH), Lisbeth Magnussen (LM), Mette E. Havsteen-Mikkelsen (MHM), Mikkel Skovgaard Petersen (MSP) og Kjeld krarup (KK). Afbud fra Lars Thorkild Bjørn (LTB) og Hans Grishauge (HG).

Til stede i øvrigt: Sofie Buch Hoyer og Rene Karottki, Henrik Køber.

 1. Dirigent: Henrik Køber blev valgt og Mogens Hemmingsen fungerede til og med pkt. 2.
 2. Bestyrelsens beretning

Mogens Hemmingsen aflagde beretning (omdelt):

 • om foreningens hovedformål er at styrke forskning i og formidling af højskolehistorie og at foreningen vil søge at styrke kontakten til højskolehistorikere. Hans Henrik Hjermitslev, SDU og Skolehistorisk Selskab har givet tilsagn om at assistere.
 • om at foreningen stadig rådgiver om aflevering af højskolehistorisk materiale.
 • om ansøgning om støtte, der er sendt til Grundtvigs Fond til udgivelse af historiske tekster ved KK og Jonas Møller.
 • om LTB’s nu afsluttede projekt om beslaglagte højskoler 1940-46.
 • om at LTB har været konsulent på film om befrielsen
 • om bestyrelsens projekt om de nye højskoler 1960-2000, der er i god gænge. Hovedspørgsmål er hvilke ideer og under hvilke forhold de mange højskoler blev grundlagt og hvorfor så mange gik ned. Flere erindringer på bedding, som vil være tilgængelige på hjemmesiden.
 • om at foreningen ved LM har udsendt to nyhedsbreve siden sidst og at vores Facebook har godt 750 følgere.
 • om at en fortegnelse ved LTB over håndværkerafdelinger ved danske folkehøjskoler er på bedding.
 • om at foreningen afventer initiativ fra Odense Bys Museer om højskolehistorisk initiativ.
 • om at klummen ”de navnkundige” i Højskolebladet fortsætter. Vi har nu stået for 80 af slagsen.
 • om fortsættelse af MS’s transskriberingsprojekt af højskolebreve fra Ryslinge 1876-79.

Mogens Hemmingsen afsluttede beretningen med opfordring til flere højskoler og enkeltpersoner om at slutte op om foreningens arbejde.

 1. Regnskab for 2021

Det reviderede viste fald i udgifterne, grundet virtuelle medlemsmøder. Saldo pr. 31-12-2021 var 29.314,64 kr. Regnskabet blev godkendt.

 1. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 1. Fastsættelse af kontingent

Uændret kontingent vedtaget: 200 kr. for skoler og enkeltpersoner, 50 kr. for studerende.

 1. Valg til bestyrelsen for perioden 2022 - 2023:

Mogens Hemmingsen genvalgt og Rene Karottki nyvalgt.   

 1. Valg som suppleant for perioden 2022- 2023

Jonas Møller valgt.

 1. Valg af kasserer

Henrik Køber valgt.

 1. Valg af revisor

Kjeld Krarup valgt.

 1. Eventuelt

Der er ikke truffet beslutning om evt. deltagelse i historiemessen til foråret 2023.

Formanden sluttede med at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer, Kjeld Krarup, Mikkel Skovgaard og Hans Grishauge med indpakkede ”Tænkepauser” og tak for mange års medvirken!

Referat: Mette Havsteen-Mikkelsen

Godkendt af referenten den 31. maj. 2022

Godkendt af dirigenten den 22. juni 2022