Vedtægter

Vedtægter for Højskolehistorisk Forening

§ 1. Hjemsted

Stk. 1. Højskolernes Hus, København.

§ 2. Navn

Stk. 1. Højskolehistorisk Forening.

§ 3. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at fremme registrering og indsamling af doku­menter og genstande af højskolehistorisk betydning samt medvirke til forsk­ning i og formidling af den danske folkehøjskoles historie, jvf. § 7, stk. 10.

§ 4. Historie

Stk. 1. Stiftende generalforsamling 27. marts 2008.

§ 5. Medlemmer

Stk. 1. Som medlemmer optages enkeltpersoner og institutioner, som under­støtter formålet og er villige til at bidrage til foreningens oprettelse og drift.

Stk. 2. Medlemmer betaler et årligt kontingent. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i foreningens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

Stk. 3. På generalforsamlingen giver medlemskab adgang til at afgive stemme. Institutionsmedlemmer kan stemme ved fuldmagt.

§ 6.  Generalforsamlingen

Stk.1. Generalforsamlingen består af personlige medlemmer og institutions­medlemmer og er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne og træffer be­slutning om foreningens nedlæggelse.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved alminde­ligt brev og elektronisk meddelelse til medlemmerne med mindst følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Godkendelse af det reviderede regnskab
  • Indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag bekendt­gøres for medlemmerne senest dagen før.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 af bestyrel­sens medlemmer eller mindst 25% af medlemmerne ønsker det. Den indkal­des som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlin­gen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer

Stk. 7. Medlemmer kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 8. Der føres protokol over det, der vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares hos formanden.

§ 7. Bestyrelsen

Stk.1. Bestyrelsen består af 5 stemmeberettigede medlemmer. 4 medlemmer  vælges på generalforsamlingen og ét udpeges af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD).

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges/udpeges for 2 år ad gangen. Det afgøres ved lodtrækning, hvilke 2 medlemmer, der vælges/udpeges for det første år. Genvalg kan ske. 

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 4. Formanden indkalder til møder og meddeler samtidig, hvilke sager der skal drøftes.

Stk. 5. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at be­slutninger, herunder afstemningsresultater, indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødedeltagerne. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 7. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 8. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolers interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde op­lysninger.

Stk. 9. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld og kan ikke modtage honorar af foreningens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

Stk. 10. Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftaler med henblik på at opfylde foreningens formål.

§ 8. Regnskab og revision

Stk. 1. Driftsregnskab, status og revisionsprotokollat udarbejdes hvert år in­den 1. april.

Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 3. Revision udføres af en generalforsamlingsvalgt revisor.

§ 9. Tegningsret

Stk. 1. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og næstformand.

§ 10. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændring af vedtægten skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

§ 11. Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om foreningens nedlæggelse træffes på en generalforsam­ling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Nedlægges foreningen skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomisk opgørelse af aktiver og passiver er gennemført.

Stk. 3. Eventuelt overskydende midler anvendes til fremme af foreningens formål.

Stk. 4. Den siddende bestyrelse skal desuden fungere, indtil der er skabt sik­kerhed for, at foreningens arkivalier og genstande er sikret for fremtiden.

Foreningen er stiftet 27. marts 2008 under navnet Foreningen for Folkehøjskolens Historie.

Dirigent:
Niels Glahn

Øvrige:
Helga Koldby Kristiansen
Ane Kollerup
Kurt Willumsen
Thor West Nielsen
Kirsten Floris
Lars Høbye
Mogens Hemmingsen
Kjeld Krarup

Vedtægterne er ændret på generalforsamlinger den 16. juni 2012 og 4. maj 2013 med navneskift til Højskolehistorisk Forening.  

Rødding Højskole, årgangsbillede 1931-32
Rødding Højskole, årgangsbillede 1931-32.

Foto: Vartov-Arkivet