Referat fra den ordinære generalforsamling 2021

Højskolehistorisk Forenings ordinære generalforsamling blev afholdt virtuelt den 15. juni 2021.

1. Dirigent: Mikkel Skovgaard Petersen blev valgt. FFDs kontor har ydet teknisk bistand.

2. Bestyrelsens beretning:

 • Mogens Hemmingsen oplyste, at bestyrelsen har afholdt en række virtuelle
  bestyrelsesmøder. Der har fra foreningens start været afholdt 72 bestyrelsesmøder.
  MH foreslog, at der i forbindelse med foreningens artikler i Højskolebladet bør
  reklameres for medlemsskab af foreningen.
 • Lars Thorkild Bjørn fortalte om arbejdet med tre højskoleoversigter: en kronologisk,
  en alfabetisk og en adresseoversigt. Det har været et meget stort arbejde, bl.a. fordi
  mange højskoler kun har haft kort levetid, skiftet adresse og/eller navn.
  Oversigterne bliver justeret løbende og kan findes på foreningens hjemmeside. I
  Højskolebladet, nr.4, 2021, er der en artikel om "Højskolernes op- og nedture".
  Foreningen har jævnligt medvirket med artikler til bladets serie "De navnkundige".
 • Lisbeth Magnussen, som er redaktør af hjemmesiden, oplyste, at der i gennemsnit
  pr. måned er 1.500 søgninger, og at foreningens facebook bliver brugt af ca. 700 til
  at følge arbejdet. Desuden har bestyrelsen udsendt en række medlemsbreve, og
  medlemmerne opfordres til at deltage mere aktivt i foreningens arbejde.
 • Mette Havsten-Mikkelsen, bestyrelsens kontakt til lokalarkiver og Rigsarkivet,
  oplyste, at FFD har overtaget arbejdet med at få begrebet "folkehøjskolen" på
  UNESCOs liste over kulturarv, da opgaven er for stor for os. Desuden oplyste hun,
  at vævning som fag på Askov Højskole gennem tiderne var ved at blive beskrevet.
 • Hans Grishauges beretning handlede bl.a. om et evt. samarbejde med Nørrebro
  Theater, Nationalmuseet, tre-fire højskoler og foreningen om fortællearrangementer.
  Vi og skolerne kommer med ideerne, og pengene kan måske skaffes af FFDs
  folkeoplysningspulje. HG omtalte også foreningens medvirken i Historiske Dage,
  hvor FFD har betalt udgifterne. Der er usikkerhed om vor fremtidige medvirken.
 • Mikkel Skovgaard Petersen fortalte om et forslag til udgivelse af et skrift med
  højskolehistoriske artikler. Udgifterne anslås til en snes tusinde kroner.
 • Mogens Hemmingsen afsluttede beretningen med at oplyse, at arkivet på "Liselund"
  vil blive afviklet i løbet af 2021. Avisudklipssamlingen har Mette Havsten-Mikkelsen
  aftalt overført til Rigsarkivet. Materiale om enkelte skoler tilbydes skolerne. Det
  øvrige arkivmateriale vil blive fordelt efter arkivudvalgets anvisning.

3. Regnskab for 2020: Det reviderede regnskab viste et mindre fald i medlemstallet og i
udgifterne. Saldoen pr. 31.12.2020 var 24.519, 26 kr. Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag.

5. Kontingent: Uændret 200 kr. for alm. medlemmer og skoler og 50 kr. for studerende.

6. Valg til bestyrelsen:Følgende blev genvalgt til bestyrelsen for 2021 - 23:
Mette Havsten-Mikkelsen og Lisbeth Magnussen.
Nyvalgt blev Mikkel Skovgaard Petersen for 2021 - 23. Som suppleant for 2021- 2022 blev Ditte-Marie Baungaard Christensen valgt, og Henrik Køber blev valgt som revisor 2021 - 2022.

7. Eventuelt: Der var forskellige bemærkninger fra LTB, MH, HG og LM.

Referat: Kjeld Krarup
Godkendt af bestyrelsen