Strategi for Videnscenter stillet i bero (2016)

Museet på Sønderskov, Askov og Rødding Højskole samt Højskole­historisk Forening har i to år samarbejdet om at formulere en stra­tegi for et nationalt Højskolehistorisk Center.

Lovende strategi stillet i bero

Desværre har det vist sig nødvendigt at stille strategien i bero, fordi parterne samlet set ikke har ressourcer til at realisere den nu. Men vi er enige om at tage den op igen, når situationen ændrer sig.

  Museet på Sønderskov
Museet på Sønderskov

Visionen

Højskolehistorisk Forening har siden den blev grundlagt i 2008 stilet mod en vision om et højskolehistorisk Center. Det skal medvirke til, at fortidens højskolers bidrag til dannelse, uddannelse og kultur kan inspirere til traditionsbevidst udvikling af nutidens og fremtidens fol­keoplysning og samfund.

Behovet er åbenbart. Trods højskolernes store betydning for ska­belsen af folkelige fællesskaber, medborgerskab og demokrati er arbejdet med højskolehistorie ikke koordineret. Indsamling, beva­ring, forskning og formidling er fordelt på mange institutioner og afhængigt af enkeltpersoners interesse. Vigtig viden risikerer at gå tabt i forbindelse med skolelukninger, og når særligt engagerede medarbejdere går på pension.

Højskolehistorien rummer mange eksempler på, at handlekraftige folkelige initiativer har bidraget positivt til samfundsudviklingen: N.F.S. Grundtvig og Christen Kolds skoletanker, Landsforeningen Bedre Byggeskik med udgangspunkt i Vallekilde Højskole, Poul la Cours eksperimenter med vindenergi på Askov Højskole o.s.v.

Danmark står i dag overfor ligeså store udfordringer som ved over­gangen fra bondesamfundet til industrisamfundet. Højs­ko­le­hi­storien er god inspiration til, hvordan folkelige initiativer kan kom­mentere og korrigere store samfundsændringer, så de tager hensyn til al­mindelige menneskers drømme og behov.

Visionen og de foreløbige ideer til Højskolehistorisk Center fandt opbakning blandt medlemmer og eksperter under Højskolehisto­risk Forenings årlige forum på Askov Højskole i august 2015.

  Rødding Højskole
Rødding Højskole

Samarbejdet

Museet på Sønderskov er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med geografisk ansvar for Vejen Kommune. Museets område rum­mer både Rødding Højskole og Askov Højskole, derfor er højskolehi­storien et vigtigt fokuspunkt i dets forskning og for­midling.

Rødding Højskole og Askov Højskole har fra deres grundlæggelse i henholdsvis 1844 og 1865 været væsentlige repræsentanter for den danske højskolebevægelse. De to skoler spejler tendenser i højsko­lehistorien fra midten af 1800-tallet til i dag, og de har stor symbol­værdi.

Askov Højskole og Sønderskov har gennemført et pilotprojekt. Hen­sigten var at vurdere forskningsmæssige og formidlingsmæssige potentialer, at digitalisere kataloget fra Askov Højskoles bibliotek samt at registrere Rødding Højskoles æld­ste bibliotek 1848-1864.

Samspil mellem museumsverdenen og højskoleverdenen er oplagt. Højskolerne og mange kulturhistoriske museer har rødder i det 19. århundredes folkelige og nationale bevægelser. Både højskoler og museer har brug for at skabe oplysning og oplevelser, som matcher det 21. århundredes globalt orienterede menneskers behov. Et vi­denscenter med forankring i begge verdener vil kunne medvirke til dette.

Strategien

Den nye, fælles strategi for et Højskolehistorisk Center hjem­hø­ren­de i Museet på Sønderskov viser, hvordan et dynamisk nationalt part­nerskab af professionelle og frivillige med interesse for høj­sko­lehi­storie i løbet af fem år vil kunne skabe et center med mu­se­ums-, biblioteks- og arkivfunktioner i en attraktiv bygning.

Initiativtagerne er enige om, at strategien har det ambitionsniveau og de kvaliteter, det kræver at skabe opbakning lokalt, regionalt og nationalt. Den er i god samklang med udviklingen på museumsom­rådet, med Vejen Kommunes fokus på sine folkeoplysningstraditio­ner, med Region Syddanmarks tanker om vækst og udvikling og med kulturminister Bertel Haarders Danmarkskanon.

Strategien er altså foreløbig stillet i bero, men parterne bag den vil fort­sat orientere hinanden om deres væsentlige højskolehistoriske akti­viteter og samarbejde om dem, når det er relevant.

Gennemtænkte strategier er robuste og kan tilpasses ændrede vil­kår. Indtil det bliver muligt at tage strategien op i fuld skala, vil for­eningen have den som pejlemærke for sit samarbejde med potenti­elle partnere i et fremtidigt nationalt Højskolehistorisk Cen­ter.

Museet på Sønderskov og Højskolehistorisk Forenings samarbejde har re­sulteret i en revision af museets højskolehistoriske ud­stilling med fokus på Rødding Hø­j­skole og Askov Højskole.

Medlemmerne af Arbejdsgruppen om Højskolehistorisk Center var: museumsleder Bo Ejstrud og museumsinspektør Linda Klitmøller (Museet på Søn­derskov), Bent Valentin Jensen (Askov Højskole og Rødding Høj­skole) samt Lars Høbye (Højskolehistorisk Forening).

Askov Højskole
Askov Højskole

Tekst & foto: Bestyrelsen ved Lars Høbye

Læs Strategi for Højskolehistorisk Center

Læs om Højskolehistorisk Forum 2015