Referat fra den ordinære general-forsamling 2014

Højskolehistorisk Forenings ordinære generalforsamling blev afholdt i Højskolernes Hus den 30. april 2014 kl. 16.30.

Henrik Køber blev valgt til dirigent.

Foreningens formand Mogens Hemmingsen fremlagde bestyrelsens beretningmed fokus på arbejdet for at skabe et højskolemuseum. Han omtalte også bestræbelserne for at bevare arkiver og genstande af højskolehistorisk interesse, indsamlingen af erindringer på hjemmesiden, foreningens bidrag til historiske artikler i Højskolebladet, arrangementet under Folkemødet på Bornholm i juni samt højskolehistorisk forum på Vallekilde Højskole i august 2014. Formanden takkede Folkehøjskolernes Forening i Danmark for lån af mødelokaler m.v. Forsamlingen godkendte beretningen.

Regnskab for 2013 og budget for 2014 blev ligeledes godkendt. Kontingent for 2015 blev uændret sat til 200 kr.

Der var genvalg til bestyrelsesposterne, og valgperioderne er herefter:

  • Mogens Hemmingsen: 2014 - 2016
  • Lars Thorkild Bjørn: 2014 - 2016
  • Hans Grishauge: 2014 - 2016
  • Anette Wolthers: 2013 - 2015
  • Lars Høbye: 2013 - 2015

Kirsten Floris blev genvalgt som revisor.

Under punktet eventuelt orienterede Hanne Engberg om sin kommende højskolehistoriske bogudgivelse, og Henrik Køber tilbød at besvare spørgsmål fra studerende og andre om højskolehistorie.

Dirigenten takkede afslutningsvis for god ro og orden.

 

Tekst: Bestyrelsen ved Kjeld Krarup

Se foreningens årsberetning 2013-14

Højskolernes Hus
Højskolernes Hus
Foto: Lars Høbye