Vision for VidensCenter

Bestyrelse foran Niels Kristian Skovgaards Grundtvig i Vartovs gård

Højskole­hi­storisk Forening har siden den blev grundlagt i 2008 stilet mod en vision om et Højskolehistorisk VidensCenter. Foreningen håber nu at kunne realisere den sammen med Museet på Sønderskov i Vejen Kommune.

Højskolehistorisk Forenings vision

Her illustrerer vi vores vi­sion med en re­portage fra den officielle åbning af VidensCenteret. Måske en dag i 2019, hvor folkehøjskolerne fejrer deres 175-års jubilæum.

Højskolehistorisk VidensCenter indviet med en fest

Højskolehistorisk VidensCenter har i flere år arbejdet med indsamling, regi­stre­ring, bevaring, forskning og formid­ling på højskolehistoriens område, opbygningen er sket i lånte lokaler. I søndags kunne VidensCentret åbne officielt i egne rammer. Gæs­terne var så tal­rige, at arrangementet foregik udendørs. Heldigvis skin­nede solen fra en sky­fri himmel.

Folkelig oplysning

På pladsen foran centret står N.F.S. Grundtvig i en kunstnerisk tolk­ning, der spejler hans virke som præst, poet, politi­ker og pædagog. Medlem­mer af et lokalt kor sang for på Er lyset for de lærde blot.

Museumslederen bød velkommen. Han fortalte, at sangen rum­mer kernen i Grundt­vigs oplys­nings­tænk­ning og talte derefter om part­ner­ska­bet bag realise­ringen af Vi­densCentret. Uden den brede opbakning var det ikke lyk­kedes at oprette og ind­rette et center med museums-, arkiv- og biblio­teks­funktioner. Lederen sluttede med en varm tak til de private og offentlige tilskuds­gi­vere. 

Kulturministeren fortalte med ud­gangspunkt i egne erfaringer om at have højskolen med i sin ba­gage. Han ønskede tillykke med, at fol­ke­højsko­len har fået både et værdigt VidensCenter og sin fortjente plads på UNES­CO's liste over ver­dens im­ma­terielle kulturarv. Afslut­ningsvis sagde ministeren, at de sti­gende elevtal vi­ser, at høj­sko­lerne ikke blot har en spændende for­tid, men også en lo­vende fremtid. 

De politiske repræsentanter for re­gio­nen og kommunen lagde vægt på, at centret skaber historisk oplys­ning og oplevelser, der bidrager til menne­ske­lig og samfunds­mæssig udvikling. In­novative kulturmiljøer bemærkes ikke blot lokalt og regionalt, men også nati­onalt og internationalt. De bidrager til at styrke kommunen og regio­nens selvforståelse og omdømme.

Formanden for Folkehøjskolernes For­ening i Danmark var glad for, at vi nu har fået et prisme for de folkelige be­vægelsers og højskolernes bidrag til folke­op­lys­ning og de­mo­krati. Et sted, som viser højsko­lernes mangfol­dighed og deres særlige traditio­ner for histo­risk poetisk oplysning. Hun så frem til, at partnerskabet omkring centret lø­ben­de vil føde nye initiativer med fo­kus på høj­skolernes udvikling før og nu. Efter talerne sang medlemmerne af koret for på den sang, der var skre­vet til lej­lighe­den.

Åbningsudstilling

Gæsterne blev vist rundt i mindre grupper. VidensCentret har skiftende højskolehi­storiske udstillinger. Åb­ningsudstillingen er struk­ture­ret med ud­gangspunkt i de te­maer for højsko­lernes virke, som er afdækket af nyere forsk­ning i deres historie.

Genstandene er få og valgt, fordi de fortæller historier om folkehøjskolens ud­vikling. Geværet fra Rødding Høj­skole. Maleriet fra Askov Højskole. Plinten fra Gymnastik­høj­skolen i Olle­rup. Teg­nin­gen fra John Len­nons op­hold på Ver­­densuni­ver­sitetet i Thy. Mu­r­skeen fra opførelsen af Kolding Høj­skole …

På de opstillede standere kan gæ­sterne søge i digitaliserede højskole­bil­leder, van­drebø­ger, høj­skoledag­bøger og andre ar­kivalier. De kan høre eller se udsen­del­ser med K.E. Løg­strup om etik, med Julius Bomholt om hans tid på Esbjerg Arbej­derhøj­skole, med Jesper Øland-Elkjær om ideerne bag Ros­kilde Festival Høj­skole … De kan bidrage med egne høj­skole­for­tællinger og høj­skolebille­der. Der er også links til alle nu­væ­rende høj­sko­lers hjem­mesider. 

I biografen vises de film, der er la­vet til højskolejubilæerne i 1944, 1969, 1994 og 2019. Den nyproduce­rede jubilæ­umsfilmHøj­skolen i verdenhavde premi­ere på åb­nings­­dagen.

Disse ressourcer har været tilgæn­ge­lige på internettet et stykke tid, og de bru­ges flit­tigt af forskere og andre med inte­resse for høj­skoler og deres histo­rie kloden rundt. Ikke mindst de asi­atiske vækstlande er optaget af dan­ske tradi­tioner for erfa­rings­baseret livslang læring. 

Den digitale formidling er ligesom de fysiske udstillinger dy­namisk og ud­vikles efter behov. Men kernen er høj­sko­lens tra­di­tion for at op­live og oplyse gen­nem det le­ven­de ord. Ved indviel­sen viste en tea­ter­grup­pe scener fra høj­skolehi­storien på ud­valgte ste­der i hu­set og haven.

Aktiviteter

En nyuddannet ph.d. i højskolehistorie er ko­ordi­nator i part­nerskaberne om­kring Vi­densCentret. Hendes afhand­ling har vakt berettiget opsigt i akade­miske kredse for den nyskabende metodiske tilgang og i højskolekredse for de overraskende konklu­sioner, der allerede præger debatten om højsko­lernes fortid og fremtid.

Hun fortalte, at VidensCentrets ka­len­der er fuldt booket af skoler, høj­skoler, indvan­drer­­foreninger, pen­sio­nist­for­e­­nin­ger og virk­som­heder, der øn­sker en histo­risk op­le­vel­ses­­dag. Folkeuniver­site­tet, oplys­nings­for­bund, foreninger og orga­ni­sationer bru­ger også lo­ka­lerne.

Det næste hal­ve år byder blandt andet på sangaftener, et se­minar om bon­deforfat­terne som litterære forny­ere, samt en nordisk konference om forsk­ning i og for­midling af høj­sko­lehi­storie i spændingsfeltet mellem op­le­velse og oplysning.

De nærliggende højskoler bruger mu­seet i deres undervisning og har stor søgning til kur­ser, der fortæller høj­skolehistorie med blik mod frem­tiden. Mange gæster tager en folder og op­søger egnens højskolehi­storiske ste­der. Aktiviteterne sikrer cen­tret en sund øko­nomi.

Koordinatoren fortalte også, at der netop er afholdt et seminar om Høj­skolehistorisk VidensCenters udvikling i de næste fem år. Fortsat digitalise­ring og offentliggørelse af høj­skolear­kiver i samarbejde med frivillige bliver en vigtig opgave. Centret har også planer om at lave vandreud­stillinger til mu­seer, høj­skoler og biblioteker i hele landet. Den første skal handle om høj­skolernes bidrag til kulturel og sam­funds­mæs­sig for­nyelse. Bedre Bygge­skik og Poul la Cours eksperimenter med vindenergi bli­ver vig­tige eksem­pler.

Da åbningsgæsterne var gået, gik en grup­­pe mennesker og ryddede op sam­men med perso­nalet. Det var de frivillige pensionerede højskolefolk, som bi­dra­ger til ­akti­vi­teterne og tager sig af rund­vis­ninger.

Vi håber, at mange fortsat vil medvirke til at konkretisere, operationalisere og reali­sere visio­nen om Højskolehistorisk VidensCenter. 

August 2015

Se mere om Højskolehistorisk Forening

Læs Højskolehistorisk VidensCenter - Parternes strategi