Højskolehistorisk Forum 2015

Foreningens årlige Højskolehistoriske Forum blev afholdt på Museet på Sønderskov samt Askov Høj- og Efterskole den 29. august. Temaerne var Højskoler i Syddanmark og planerne om et nati­onalt Højskolehistorisk VidensCenter ved Museet på Sønderskov.

Museet på Sønderskov
Sønderskov

Museets planer

Mødet startede på Sønderskov, hvor museumsleder Bo Ejstrud bød velkommen og fortalte om museet og dets ideer til det kommende VidensCenter. Han redegjorde for Sønderskovs udvikling fra at være en herregård i forfald med en trussel om nedrivning over restaureringen til statsanerkendelsen som museum i 1990.

Resultatet er et museum i et smukt hus med et fagligt personale, som hjælpes af mange frivil­lige. Sønderskov nuværende opgave er at indsamle, registrere, bevare, forske i og formidle Vejen Kommunes historie. De besøgende kommer fra regionen, men også fra hele Danmark og udlandet. Udstillinger skiftes løbende for at skabe varierede tilbud.    

Da både Rødding Højskole og Askov Højskole ligger i Vejen Kommune, er højskolehistorien central for museets virke. Sønderskov har gennemført flere forskningsprojekter i de lokale folkelige bevægelsers og landbrugsfaglige skolers historie. Museumsinspektør Linda Klit­møller fortalte, at feltet omkring højskolerne i Askov og Rødding således allerede er velbe­lyst. Bo Ejstrud supplerede med, at fortællingen om den lokale højskolehistorie i stigende grad indgår i den fremadrettede kommunale planlægning.

Museumslederen så det som en naturlig faglig udvikling, at museets ansvar på højskolehisto­riens område bliver udvidet fra lokalt til nationalt. I forlængelse heraf redegjorde han for mu­seets foreløbige planer for et kommende Højskolehistorisk VidensCenters placering, kon­struktion, aktiviteter og bæredygtighed. Bo Ejstrud understregede vigtigheden af at have fokus på VidensCentrets faglige drift, og sluttede sit oplæg: "Lad os komme i gang!"

Samtalerne om oplægget fortsatte over fine madpakker fra Restaurant Herregårdskælderen på Sønderskov.

Bo Ejstrud
Bo Ejstrud

Foreningens vision

Programmets anden del foregik på Askov Højskole og Efterskole. Formand for Højskolehisto­risk Forening Mogens Hemmingsen bød velkommen og fortalte om tidligere års højskolehi­storiske fora.

Dagens mødeleder, bestyrelsesmedlem i foreningen Anette Wolthers, lagde op til en præ­sentationsrunde blandt deltagerne.

Højskolens sang- og musiklærer Kristian la Cour introducerede sange, der passede til stedet og lejligheden. Vi sang bl.a. Niels Brunses smukke Viden og væren, som er skrevet til Askov Højskoles 150 års jubilæum i 2015 med melodi af Kristian la Cour selv.

Kristian la Cour
Kristian la Cour

Bestyrelsesmedlem Lars Høbye fra Højskolehistorisk Forening præsenterede herefter for­eningens vision for Højskolehistorisk VidensCenter. Han fortalte, at foreningen, fra den blev stiftet i 2008, har arbejdet for oprettelse af et højskolehistorisk center med museums-, arkiv- og biblioteksfunktioner samt højskoleprægede aktiviteter. Bestyrelsen glæder sig over, at Højskolehistorisk VidensCenter nu forhåbentlig har fundet et godt hjem på Sønderskov og i Vejen Kommune.

Foreningen kan bidrage til centret med ideer udviklet sammen med fagpersoner, omfattende netværk, praktiske og politiske højskoleerfaringer, et nationalt perspektiv og engageret frivilligt arbejde. Foreningen kan også medvirke til, at Højskolehistorisk VidensCenter mestrer både den akademiske verdens videnskabelige og højskoleverdenens erfaringsbundne videns­begreber.

Lars Høbye fortalte endvidere, at Højskolehistorisk Forening har arbejdet for at få "højskole­kultur" på UNESCO's liste over verdens immaterielle kulturarv og bidraget til, at begrebet fik flest stemmer i dagbladet Politikens afstemning om danske kandidater til listen.

Endelig lagde han vægt på, at centrets historiske arbejde får fremadrettede perspektiver, så det kan give inspiration til udvikling både af højskolerne og af det danske samfund.

Lars Høbye
Lars Høbye

Skolehistorisk forskning

Dr. Phil Charlotte Appel fra RUC præsenterede det store forskningsprojektet om dansk sko­lehistorie, som Carlsbergfondet har finansieret. Hun fortalte om projektets mål, motivation, organisation, proces og resultater samt dets perspektiver i forhold til Højskolehistorisk Vi­densCenter.

Målsætningen var at skrive et nyt og anderledes værk, der så skolehistorien 'nedefra', opfat­tede skolen som en proces, registrerede mangfoldighed og variation, analyserede kamp og konflikt, relaterede til barndommens historie samt indfangede skolernes hverdag og materia­liteter i et Danmark under hastig forandring i internationalt perspektiv.

Projektet var organiseret som teamwork, og udarbejdelse af skrivevejledninger samt løbende feedback var afgørende for processen. Resultatet er fembinds værket Dansk Skolehistorie om skolens hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. Værket er blevet formidlet og debatteret i mange sammenhænge bl.a. i tilknytning til 200-års skolejubilæet i 2014.

Charlotte Appel uddrog også perspektiver og inspiration i forhold til planerne om Højsko­lehi­storisk VidensCenter: Afklaringen af målgruppe og afgrænsning. Vigtigheden af teamarbejde samt løbende intern og ekstern feedback. Fokuseringen på målgrupper og slutprodukter. Per­spektiverne i at bruge digitale platforme til at samle og formidle viden samt sikre løbende dia­log med brugerne. Mulighederne for ikke blot at analysere, men også at bi­drage til at skabe højskolehistorie. Betoningen af skoleformens mangfoldighed og variation - altså både højskolerne og højskolen. Blikket for bevægelsens engagerede kampe og konflik­ter. Sansen for højskolen som proces og praksis. Fornemmelsen for mennesker, aktører og netværk ikke blot forstanderpar og markante lærere, men også alle de 'menige'. Sammen­hængen mellem højskolens og ungdommens historie. Forståelsen for betydningen af rum, inventar, temperatur, lys, lugte, lyde o.s.v.

Charlotte Appel sluttede med at formulere sine bedste ønsker for Højskolehistorisk Vi­densCenter.

Charlotte Appel
Charlotte Appel

Højskolernes bidrag og forventninger

Formand for repræsentantskabet for Askov Højskole og Efterskole Bent Valentin Jensen talte om højskolernes forventninger til Højskolehistorisk VidensCenter.

Bent Valentin Jensen fandt gode argumenter for et Højskolehistorisk VidensCenter i den ak­tuelle samfundsudvikling bl.a.: Digitaliseringen, den teknologisk udviklings betydning for vores syn på verden, det skærpede fokus på uddannelse, økonomi- og effektivitetstænkningens do­minans, unuanceret meningsdannelse samt polarisering som konsekvens af globaliserin­gen.

Udviklingen påvirker nogle højskoler i retning af øget fagorientering, uddannelses- og mar­kedstænkning.

Der er brug for en folkelig modbevægelse, som kæmper for at fastholde humane og hu­manistiske værdier. Denne bevægelse har sit naturlige ståsted i højskolen og blandt høj­sko­leengagerede mennesker. Set i lyset heraf vil et Højskolehistorisk VidensCenter kunne bi­drage til positiv udvikling af såvel højskolerne som det danske samfund og demokrati.

Bent Valentin Jensen citerede også lektor Michael Böss ved Århus Universitets bog Det de­mente samfund. Han fremhævede bl.a. formuleringen: "Historien kan være den kilde til ind­sigt, som kan gøre os frie og give os fremtidsmodet tilbage, både som individer og samfund."

Bent Valentin Jensen
Bent Valentin Jensen

Museumsinspektør Linda Klitmøller fremlagde resultater af de registreringer af Rødding Højskoles og Askov Højskoles biblioteker og arkiver, som Museet på Sønderskov har gen­nemført sammen med skolerne. Projektet er et fint eksempel på samarbejde på tværs af ar­kiv-, biblioteks- og museumsområdet.

Indtil videre har arbejdet bl.a. ført til en digital katalogisering af Askov Højskoles Bibliotek, som også rummer Rødding Højskoles første bibliotek. Registreringen er gennemført i samar­bejde med eksperter fra Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek.

En indledende kvantitativ vurdering af materialet viser ikke overraskende, at bøger om histo­rie, uddannelse og undervisning dominerer. Mange værker rummer dedikationer, noter og kommentarer, som belyser deres oprindelse og brug i undervisningen.

Der er ligeledes foretaget en registrering af Askov Højskoles omfattende arkiv. Det er planen at gennemføre en tilsvarende registrering af skolernes historiske genstande. Dette materiale er mindre righoldigt, da meget er kasseret.

Museet på Sønderskov har imidlertid sikret mønstre og modeller, som har været brugt i hånd­arbejdsundervisning. Det er også opmærksom på at samle genstande fra skolernes sam­tids­historie, og har erhvervet et bord fra fredagsbaren på Askov Højskole.

Linda Klitmøller
Linda Klitmøller

Fælles drøftelser

Til sidst fik alle mødedeltagere mulighed for at bidrage med deres tanker om Højskolehistorisk VidensCenter. Forsamlingen bakkede varmt op bag planen om et Videns­Center.

Drøftelserne rummede også mange konkrete ideer og overvejelser: Vigtigheden af at beskrive højskolebevægelsens mangfoldighed og ikke blot dens grundtvigske hovedstrøm. Væsent­ligheden af at centrets perspektiv bliver nationalt og ikke kun lokalt. Afgrænsning af centrets virke er en både vigtig og vanskelige opgave, eksempelvis har mange højskolefolk også gået på friskole. Påpegning af højskolernes betydning for deres lokalsamfund eksempli­ficeret ved de innovative personligheder og netværk omkring Askov, bl.a. Poul la Cours ar­bejde med vindenergi. Betydningen af at nyttiggøre digitale medier, måske i form af en app med de en­kelte skolers historie.

VidensCentrets fremadrettede opgaver kan kalde på aktionsforskning. Højskolehistorisk Vi­densCenter bør afgjort bidrage med svar på tidens søgen efter alternativer.

Askov Højskole

Mødet sluttede med en hyggelig middag på Askov Højskole.

September 2015

Tekst: Bestyrelsen ved Lars Høbye
Foto: Lars Thorkild Bjørn og Lars Høbye

Deltagerne fik papirerne:

Højskolehistorisk VidensCenter - Parternes strategi

Højskolehistorisk VidensCenter - Højskolehistorisk Forenings vision