Strategi 2016

Museet på Sønderskov
Foto: Jørgen Nielsen, outsource.dk

Repræsentanter for Museet på Sønderskov, Askov Højskole og Rødding Højskole samt Højskolehistorisk Forening har formuleret denne strategi for et nationalt Højskolehistorisk Center med et tilknyttet part­nerskab hjemhørende i Museet på Sønderskov.

Strategien godkendt

Strategien er godkendt af bestyrelsen for Højskolehistorisk Forening den 26. april og af repræsentanter for initiativtagerne den 29. april 2016. På baggrund af en samlet vurdering af parternes ressourcer blev det besluttet at stille initiativet i bero. En gennemtænkt strategi er robust, og vi er enige om, at projektet vil kunne gen­optages, hvis ressource­situa­tion ændrer sig.

Status

Vi ser følgende muligheder og udfordringer for arbejdet med højskolehistorie:

 • Folkehøjskolen har bidraget og bidrager til udvikling af folkelig kultur, medborgerskab og demokrati. 
 • Folkehøjskolen har haft og har stor betydning for mange danskeres dannelse og uddannelse.
 • Folkehøjskolen har et godt omdømme.
 • Folkehøjskolen har inspireret og inspirerer folkelige initiativer i andre lande.
 • "Højskolekultur" fik flest stemmer i Politikens afstemning om danske kandidater til UNESCO's liste over verdens immaterielle kulturarv i 2015.
 • Der er politisk interesse for folkehøjskoler og folkeoplysning i Vejen Kommune, i Region Syddanmark og i Kulturministeriet.
 • Private fonde støtter markante og perspektivrige kulturprojekter.
 • Der spares på de statslige kulturtilskud, og private fonde har hidtil hellere støttet anlæg end drift.
 • Nogle beslutningstagere ser kultur som redskab for økonomisk vækst.
 • Nye partnerskaber skaber synergi og kulturel merværdi.
 • Vidnesbyrd om folkehøjskolens historie går ofte tabt, når skoler rydder op eller lukker.
 • Arbejdet med folkehøjskolens historie er spredt på mange institutioner og afhængigt af engagerede enkeltperso­ner.
 • Det danske museumsvæsen og folkehøjskolen har rødder i nationale, folkelige bevægelser og har de­res virke i en globaliseret verden.
 • Øget nationalt samarbejde om folkehøjskolens historie kan bidrage til traditionsbevidst udvikling af muse­erne, af skolerne og af samfundet.
 • Initiativtagerne har tilsammen erfaringer, faglig indsigt, institutionelle rammer og netværk, som er gode udgangspunkter for et udvidet partnerskab.

Mission

Højskolehistorisk Center skal dokumentere og aktualisere folkehøjskolens bidrag til dannelses-, uddannel­ses- og kulturhistorien samt inspirere til traditionsbevidst udvikling af folkeoplysning og samfund. 

Vision

Vi vil skabe et nationalt center og partnerskab, der styrker samarbejdet om at indsamle, bevare, forske i og formidle folkehøjskolens historie.

Vi vil arbejde for at etablere en attraktiv fysisk ramme for samarbejdet, som har museums-, biblioteks- og arkivfunktioner.

Værdier

Højskolehistorisk Center stræber mod:

 • Udviklende oplevelser
 • Folkelig bredde
 • Faglig dybde
 • Åndeligt udsyn

Organisation

Højskolehistorisk Center samler professionelle og frivillige personer og institutioner med interesse for høj­skolehistorie.

Centret er en selvstændig organisation hjemhørende i Museet på Sønderskov. Museet har sekretariatsfunk­tionen.

De fysiske rammer for samarbejdet etableres i Vejen Kommune.

Opgaver

Etableringsfase 2016

 • Revideret højskoleudstilling på Sønderskov.
  Udstilling om Rødding og Askov, som kan opskaleres til nationalt perspektiv.
 • Ansættelse af en akademisk praktikant, løntilskudsperson e.l.
  Støtte til Højskolehistorisk Centers etablering, udvikling og drift.
 • Oprettelse og vedligeholdelse af en hjemmeside.
  Hjemmesiden formidler centrets aktiviteter, planer og resultater.
 • Forskningsoversigt med status og muligheder.
  Overblik og mulige emner for et højskolehistorisk ph.d. projekt.
 • Kontakt til nye partnere og dannelse af partnerskabet.
  Pilotprojekt med nogle højskoler m.v., som kan opskaleres.
 • Seminar for Højskolehistorisk Centers interessenter.
  Oplæg om og drøftelser af organisation, strategi og planer.
 • Start på finansiering og ansættelse af en højskolehistorisk ph.d.
  Forskningsprojekt med fremtidsperspektiver for folkehøjskole og samfund.
 • Start på finansiering og videreførelse af Sønderskov-Askov-Rødding-projektet.
  Registrering af bibliotek og arkiv på Askov Højskole og Rødding Højskole.
 • Etablering af støtte til højskolernes håndtering af arkiver og genstande.
  Udrykningshold, som kan støtte højskolerne i at bevare historisk materiale.
 • Støtte til (etablering af) frivillige højskolehistoriske miljøer.
  Konsulentbistand, kurser m.v. til grupper af frivillige.

 Konsolideringsfase 2017 - 19

 • Deltagelse i Vejen kommunes planlagte initiativ Dannelse og folkeoplysning.
  Højskolehistoriske seminarer m.v. om historie og udvikling.
 • Åbningsseminar med deltagelse af beslutningstagere i 2017.
  Højskolehistorisk Centers lokale, regionale og nationale perspektiver.
 • Aktiviteter om folkehøjskolens 175-års jubilæum i 2019.
  Fokus på jubilæet i decentrale udstillinger, møder, seminarer m.v.

 Byggefase 2019 - 2021

 • Muligheder for finansiering af anlæg og drift samt opførelse af fysiske rammer.
  En attraktiv bygning med museums-, biblioteks- og arkivfunktioner.
 • Indretning og drift.
  Nationalt kraftcenter for partnerskabets decentrale aktivteter.

Fasen forudsætter, at etableringsfasen og konsolideringsfasen er gennemført med succes.

26. april 2016

Højskolehistorisk Forenings kommentarer til Strategi for Højskolehistorisk Center