Højskolehistorisk VidensCenter

Museet På Sønderskov
Museet på Sønderskov. Foto Jørgen Nielsen

Danmark har brug for et Højskolehistorisk VidensCenter, som kan bidrage til høj­sko­lernes og samfundets udvikling med udgangspunkt i folkelige traditioner og vær­dier.

Parternes Strategi

Fol­ke­højskolen lever og trives, netop derfor fortjener den et center med fokus på sko­leformens fortid, nutid og fremtid.

Målet

Vores mål er at etablere et Højskolehistorisk VidensCenter i tilknytning til Museet på Sønderskov i Vejen Kommune. Det skal have arkiv-, museums- og biblioteksfunktio­ner. Det skal indsamle, bevare, forske i og formidle højskolehistorie i nationalt og internationalt perspektiv. Det skal kunne levere kvalificeret samspil indenfor ram­merne af såvel høj­sko­leverde­nens erfaringsbundne som den akademiske verdens videnskabelige vi­dens­begreb. Det skal være i levende dialog med højskoleverdenen og samfundet. Centret skal opleves som værdifuldt af højskolerne, deres baglande, slægtsforskere, for­skere, uddannelsesinstitutioner, internationale kontakter m.v.

Perspektivet

Behovetfor VidensCentret er åbenbart. Trods højskolernes store betydning for ska­belsen af folkelige fællesskaber, medborgerskab og demokrati, har Danmark ikke et højskolemuseum og -arkiv. Indsamling, bevaring, forskning og formidling på høj­sko­le­historiens område er fordelt på mange institutioner og afhængigt af en­keltper­soners inte­resse. Vigtig viden om højskolernes historie risikerer derfor at gå tabt i for­bin­del­se med skolelukninger og i takt med, at særligt engagerede medar­bej­dere på høj­sko­ler, museer, arki­ver, uni­versiteter m.v. går på pension.

Synergi mellem museumsverdenen og højskoleverdenen er oplagt. Højskolerne og mange kulturhistoriske museer har rødder i det 19. århundredes folkelige og natio­nale bevægelser. Både museer og højskoler har brug for at skabe oplysning og ople­velser, der matcher det 21. århundredes globalt orienterede menneskers behov. Høj­skolehistorisk VidensCenter skal bygge på og bidrage til at udvikle begge verdeners traditioner.

VidensCentret vil kunne medvirke til at bevare danske høj­sko­­lers historie, til at sætte fokus på deres betydning for Danmarks særlige mo­derniserings- og demokratise­rings­­proces og dermed til at udvikle både højskolerne og samfundet. 

Folkeoplysningstraditionen er en vigtig del af kulturarven, og dagbladet Politikenslæsere prio­riterede i en afstemning juli 2015 højskolekultur højest som et dansk bi­drag til UNESCO's liste over verdens immaterielle kulturarv.

Et Højskolehistorisk VidensCenter, der samarbejder bredt med interessenter på om­rådet, vil være en givende udvikling af Museet på Sønderskov. Det vil skabe nye un­dervisningsmuligheder nationalt og for nærliggende skoler. Det vil etablere lokale vi­dens­arbejdspladser samt bidrage til branding af sine sam­arbejdspartnere, kom­mune og region.

Partnerskabet

Museet på Sønderskov, Højskolehistorisk Forening, Askov Højskole og Rødding Højskole har dannet et partnerskab, som arbejder for at skabe Højskolehistorisk Vi­densCenter.

Museet har rollen som projektejer med Højskolehistorisk For­ening og højskolerne som partnere. Arbejdet er foreløbig or­ganiseret i en projektgruppe. Der skal findes en permanent organisation for VidensCentret, som giver partnerne ind­flydelse på dets udvikling og drift. Ligesom centrets fysiske placering skal afklares.

Museet på Sønderskov er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med geografisk ansvar for Vejen Kommune. Da museets område rummer både Rødding Højskole og Askov Højskole, er højskolehistorien et naturligt fokuspunkt i dets forskning og for­midling. Museet har et igangværende samarbejde om digitalisering af kataloget fra Askov Højskoles bibliotek og registrering af Rødding Højskoles ældste bibliotek. Mu­seet har som mål at udvikle feltet. Det kan bidrage til partnerskabet med professio­nelle kompetencer på museums- og arkivområdet samt forskning i skolehi­storie og de folkelige bevægelser.

Højskolehistorisk Forening har siden 2008 arbejdet for at bevare og formidle højsko­lehistorien. Foreningen så fra begyndelsen perspektiver i at skabe et Højskolehisto­risk VidensCenter i samar­bejde med professionelle kulturarvsinstitutioner. Bestyrel­sen har løbende kvalificeret ideen sam­men med repræsentanter for universitets-, museums-, arkiv- og højskoleverdenen samt den poli­tiske verden. Foreningen kan bidrage til partnerskabet med et nationalt højskolehistorisk perspektiv, omfattende netværk samt erfaringer fra såvel praktisk højskolearbejde som tvær­gående formule­ring af højskolepolitikker.

Rødding Højskole og Askov Højskole har fra deres grundlæggelse i henholdsvis 1844 og 1865 været vigtige repræsentanter for den danske højskolebevægelse. Rødding er verdens første egentlige folkehøjskole, og Askov har i lange perioder været det innovative samlingspunkt for høj­skolerne og den folkelige kultur i Danmark. De to skoler spejler tendenser i højskolehistorien fra midten af 1800-tallet til i dag. Skolerne kan bidrage til partnerskabet med stor historisk sym­bolværdi, betyd­ningsfulde samlin­ger og aktuel indsigt i højskoleverdenen, ligesom de har faci­liteter til møder, semina­rer m.v.

Poul la Cour Museet i Askov, der formidler højskolemanden Poul la Cours banebry­dende arbejde bl.a. med udvikling af vindelektricitet omkring forrige århundredskifte, vil være en vigtig samarbejdspartner for Højskolehistorisk VidensCenter.

Flere universitetsforskere har givet tilsagn om at stille deres viden om højskole­histo­rie og højskolepædagogik til rådighed for arbejdet med at etablere VidensCentret.

Initiativet støttes af Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark. Det vil kunne styrke begge parter at koordinere VidensCentrets historiske arbejde med Foreningen for Folkehøjskolers frem­adrettede tværgående udviklingsprojekter på højskoleområdet.

Projektets partnere og støtter har altså tilsammen omfattende praktisk og akademisk viden om højskolerne og deres historie samt professionelle kompetencer på muse­ums- og arkivområdet.

Planen

Hensigten er at opbygge et nationalt Højskolehistorisk VidensCenter. Udgangs­punk­terne er på den ene side Museet på Sønderskovs igangværende samarbejde med skolerne om registrering af Askov Højskole og Rødding Højskoles biblioteker og ar­kiver, på den anden side Højskolehistorisk Forenings udvikling af ideer til et nationalt højskolehistorisk center.

Økonomien tænkes tilvejebragt som pulje- og fondsfinansiering af udviklings- og an­lægs­udgifterne, mens drif­ten i hvert fald delvis tænkes finansieret ved hjælp af cen­trets arrangementer og aktiviteter.

Den foreløbige fælles planer indebærer:

  • Samarbejde om Højskolehistorisk Forenings årlige Højskolehistoriske Forummed temaet Højskoleånden i nutid og fremtid i august 2015. Oplægsholdere og deltagere vil være medlemmer af Højskolehistorisk Forening, repræsentanter for højskolerne og deres baglande samt repræsentanter for Museet på Sønderskov og dets bagland.
  • Udviklingsseminar med temaet Ideer til et nationalt Højskolehistorisk VidensCen­ter i 2016. Oplægsholdere og deltagere vil være repræsentanter for højskoler, museer, arkiver, universitetet m.v. samt det lokale, regionale og nationale po­liti­ske ni­veau.
  • Etablering af et afklarende højskolehistorisk projekt, der skaber:  En forsknings­over­sigt. Et overblik over registreringssituationen. En national kortlæg­ning af væ­sentlige samlinger af arkivalier og genstande. I forlængelse heraf over­vejelser om praktiske forhold vedrørende etableringen af Højskolehistorisk Vi­densCenter, her­under placering, lokaler, organisation, vedtægter m.v.
  • Ansættelse af en ph.d. med et centralt højskolehistorisk projekt, der rummer per­spektiver for folkehøjskolens fortid, nutid og fremtid.
  • Opdatering af den højskolehistoriske udstilling i Museet på Sønderskov og en plan for fremtidige udstillinger.

Planerne udvikles og justeres løbende, forudsætningen for at realisere dem, er at der opnås ekstern medfinansiering.

Vi håber, at mange fortsat vil medvirke til at konkretisere, operationalisere og reali­sere vores fælles drøm om Højskolehistorisk VidensCenter.

August 2015

Læs Højskolehistorisk VidensCenter - Højskolehistorisk Forenings vision