Skrivevejledning

Højskolehistorisk Forening vil meget gerne bringe din personlige højskolefortælling på hjemmesiden.

skrivemaskine
Vi ønsker mange små historier, som belyser højskolerne i forskellige perioder og fra forskellige synsvinkler: elev, lærer, forstander, administrator, køkkenpige, pedel, politiker o.s.v. Vi håber, at fortællingerne tilsammen udgør en større for­tælling om den danske højskole i fortid, nutid og fremtid.

Inden du skriver, er du velkommen til at drøfte din ide med et af bestyrelsens medlemmer.

Mens du skriver, bedes du tænke på:

 • At du kan hente inspiration til form og indhold i de fortællinger, der alle­rede ligger på hjemmesiden.
 • At internettet egner sig bedst til korte tekster, korte afsnit og korte sætnin­ger. (Beretninger på omkring 2.-3.000 ord er ofte passende.)
 • At din personlige vinkel på historien gør den interessant for andre.
 • At opbygge fortællingen med en kort overskrift, forfatternavn, en forkla­rende indledning, korte mellemoverskrifter og en afsluttende datering.
 • At konkrete eksempler skaber stemninger og billeder hos læseren.
 • At det skrevne også skal kunne forstås i 2050, det kræver undertiden uddy­bende forklaringer om personer, steder m.v.
 • At links til andre sider på nettet ikke er "langtidsholdbare".
 • At gode fortællinger har en fængende indledning og en markant afrun­ding.
 • At fortællinger fra hjertet rammer andres hjerter.
 • At du selv har ansvaret for indholdet.
 • At finde egnede billeder, som kan illustrere det skrevne, om muligt med angivelse af år, ophavsmand og evt. copyright.


Når du har skrevet
, bedes du sende dit bidrag i en mail til foreningens web­re­daktør Lisbeth Magnussen, ankermand@mail.dk:

 • Teksten gerne som en vedhæftet Word-fil med få formateringer.
 • Billederne gerne som vedhæftede, separate jpg-filer.
 • Hvis du får tekniske problemer, hjælper vi med at løse dem.

Når foreningen har modtaget din højskolehistorie, bliver den sendt i høring blandt bestyrelsens medlemmer og eventuelt også hos andre sagkyndige.

Efter høringen får du måske nogle råd og kommentarer, som vi beder dig tage stilling til og eventuelt indarbejde i teksten. Undertiden hjælper et af bestyrelsens medlemmer med at redigere hjemmesideversionen.

Når den endelige version af din fortælling er offentliggjort på forenin­gens hjemmeside. Får du en mail om det og bliver bedt om at læse en sidste kor­rektur.

Højskolehistorisk Forening forbeholder sig ret til i samarbejde med re­levante partnere at offentliggøre de højskole­historiske fortællinger og illustrationer, som gøres tilgængelige på hjemmesiden,  i an­dre digitale og analoge me­di­er eksempelvis e-bøger og trykte bø­ger uden veder­lag. Evt. økonomisk overskud fra kommende udgivelser vil blive anvendt til højskolehistoriske formål ef­ter beslutning i bestyrelsen for Højskolehi­storisk Forening.

Vi glæder os til at høre fra dig.