Hvad er en folkehøjskole?

Tidligere undervisningsinspektør Kjeld Krarup har taget initiativ til at samle definitioner af ordet "folkehøjskole" fra ældre og moderne leksika, og foreningens bestyrelse har bidraget. Definitionerne fortæller i sig selv højskolehistorie.

Af Kjeld Krarup

Leksika

1919:

Folkehøjskoler for voksne mænd og kvinder, hvor der gives en undervisning, som tager sigte på at gøre dem til gode statsborgere. Grundstemningen var fra først af og er for den langt overvejende dels vedkommende fremdeles "den kristelig-historisk-poetiske". Undervisningsmetoden er "historisk" for så vidt der kan tales om en metode i en undervisning, hvor lærernes personlighed er afgørende, og hvor eleverne møder frivilligt for at få trangen til at "lære sig selv og sin Gud at kende" tilfredsstillet.  .... ....

Salmonsens konversations leksikon, 2. udg., forfattet af dr. phil. L. Moltesen(1865-1950), som 1913-26 og 1929-42 var statens tilsynsførende ved folkehøjskoler og landbrugsskoler og 1926-29 udenrigsminister.

1937:

Folkehøjskoler er Skoler for den voksne Ungdom, hvor undervisningen ikke tager sigte paa en faglig Udddannelse eller stiler mod en Eksamen, men paa at udvide de unges Synskreds vække deres Sans for Værdier ud over de økonomiske og desuden bringe dem almengyldige Kundskaber og Færdigheder. Tanken om F er først og fremmest fremsat af N. F. S. Grundtvig, og i Verselinien "Langt mere værd end det røde Guld, det er sig selv og sin Gud at kende", har han formet dens egentlige Program. Kr. Kold har mere end nogen anden givet Formen for det daglige Arbejde og Samlivet paa Højskolen. ... ...

Gyldendals Leksikon II under redaktion af højskole- og radiomanden Jens Rosenkjær (1883 -1976)

1949:

Folkehøjskoler er skoler for voksne unge mænd og kvinder, der er mindst 17, i Danmark 18 år gamle. Folkehøjskoler tilstræber nok så meget menneskelig og folkelig dannelse som egentlig uddannelse, skønt en del elever søger folkehøjskoler for at opfriske deres folkeskolekundskaber (især modersmål og regning)
og andet for at søge grundlag for videregående uddannelse (det gælder bl.a. danske sygeplejehøjskoler), er det ikke i første række meningen med folkehøjskoler at imødekomme disse behov.

Ravnkjærs konversations Leksikon, forfattet af historikeren Roar Skovmand (1908-1987)

1952:

Særlig skoletype for den voksne ungdom over 18 år. Folkehøjskoler tilsigter ikke en erhvervsmæssig uddannelse eller eksamen for sine elever, men en personlig udvikling og medborgerlig ansvarsfølelse.  .... ....

Dansk Husmoderleksikon, forfattet af J.Th.Arnfred (1882-1977) forstander på Askov Højskole.

1963:

Kostskoler for voksne unge over 18 år, som ønsker at supplere deres uddannelse med en undervisning af almendannende, medborgelig og personlighedsudviklende art.  .... ....

Hirchsprungs Konversationsleksikon, forfattet af Poul Dam (1921-2000) forstander på Magleås Højskole.

1971:

Kostskole for voksne unge over 18 år, som ønsker at supplere deres uddannelse med undervisning af almendannende art. Folkehøjskolen er en oprindelig dansk skoleform, som med særligt held har imødekommet det behov for voksenundervisning, som har trængt sig på ligesiden oplysningstiden.  .... ....

Lademanns Leksikon bd. 5.

1977:

Skoleform hvis undervisning går ud på at give den enkelte en baggrund for at kunne sætte sig ind i og tage stilling til samfundsspørgsmål og almenmenneskelige problemer. Folkehøjskoleer er selvejende institutioner men modtager statstilskud til lønninger o.a. udgifter.  .... ....

Gyldendals Leksikon bd. 3.

1988:

Skoleform, hvis undervisning går ud på at give den enkelte en baggrund for at kunne sætte sig ind i og tage stilling til samfundsspørgsmål og almenmenneskelige problemer.  .... ....

Fakta. Gyldendals etbinds leksikon.

1996:

Almen kostskoleform for voksne, opstået i Danmark. Ideen: Folkehøjskolens opståen skyldes navnlig de tre mænd N.F.S.Grundtvig, Christian Flor og Christen Kold. Grundtvig var fra 1830'erne fortaler for en folkelig oplysning, som han efter indtryk fra engelske universiteter mente kunne formidles på kostskoler for den voksne ungdom. I en lang række skrifter udviklede han disse tanker, som i forhold til den tids elitære pædagogik måtte betragtes som revolutionær.  .... ....

Den store danske Encyklopædi, bd. 6, forfattet af  højskoleforstander Poul Dam.

2002:

Folkelig kostskoleform for voksne, opstået i Danmark midt i 1800-tallet siden udbredt i Norden, Europa og resten af verden.  .... ....

Gyldendals leksikon