Kvindehøjskolen i Visby

Kvindehøjskolen - stiftet i 1978 som Den Nordiske Kvindehøjskole - blev omdrejningspunkt for kvinder, der ville frigøre sig for de mandsdominerede normer for og forventninger til kvinder. Artiklen beskriver højskolens start og udvikling frem til lukning i 1993.

Af Ingrid Mejer Jensen

Det første rum, der blev istandsat, var loftet over stalden i den gamle kro. Her blev bygget sovesal og rummet blev også brugt til undervisning. (Foto: Eva Riemann, 1979)

Kvinder, bryd ikke sammen, bryd ud!

Kvindehøjskolen var en del af den danske højskolevirkelighed i årene 1978 til 1994. I alle årene havde den til huse i den gamle kro i Visby, ti kilometer nord for Tønder, lige ved trinbrættet. Det var således nemt for kvinder fra hele landet at komme dertil med tog. Men trods det følte mange, at højskolen lå alt for langt væk fra de store byer, hvorfra både elever og undervisere især blev rekrutteret.

I den gamle kro var der plads til 24 kvinder. De byggede og delte sovesalen på første sal over stalden, og de delte – i de første år – fælles tøj. Ikke mindst delte de følelsen af at være en del af en vældig bevægelse, der gik gennem Dan­mark og hele den vestlige verden fra 60’erne og frem: Den ny kvindebevægelse: Rødstrømpe­bevæ­gelsen og Lesbisk Bevægelse.

Kvinderne – sådan kaldte de sig – ikke pigerne eller damerne, som man pleje­de at sige, for det var vigtigt at markere, at de var voksne mennesker. Deres op­rør rettede sig især mod den hæmmende pigeopdragelse, som de var et pro­dukt af, og mod deres mødres livsvilkår, som de ikke ønskede at videreføre. De  var en del af et oprør mod undertrykkelsen i det mandsdominerede samfund generelt og for kvindefrigørelse, et begreb, som de først lige var begyndt at op­dage betydningen af.

Rødstrømpebevægelsen, der bestod af kvinder fra mange forskellige organisa­tioner (og mange helt uden for organisationer) etablerede sig i løbet af 1970’erne i kvindelejrene på Femø, i kvindehuse i byerne, kvindefestivaler og ikke mindst i basisgrupper over hele landet. Det var på Femø, ideen til en kvindehøjskole opstod, og i disse kvindekredse, der blev samlet penge ind til købet af Visby Kro med tilliggender, ti tønder land – det hele for 800.000 kr.

At brede ud og bygge op

Kvindebevægelsen var anti-autoritær. Blandt andet derfor havde den form som et netværk, og selv om Kvindehøjskolen formelt havde en bestyrelse og en for­stander, så var det reelt en støttekreds af ca. 100 kvinder, der gennem udflytter­grupper på 6-10 kvinder udviklede den feministiske pædagogik og bestemte indholdet af både korte og lange kurser. Lærerne, der ikke blev kaldt lærere, men igangsættere, for at understrege ligheden og fællesskabet, rekrutteredes både fra støttegruppen og udenfor. Organisationsformen var et opgør med det patriarkalske og hierarkiske, en såkaldt flad struktur.

De første kvinder på Kvindehøjskolen – i fortrolig tale kaldet Kvindehøj – var allerede brudt ud af en snærende kvindelighed og brød nu med gamle forestil­linger om, hvad kvinder kan og ikke kan. De byggede op! De søgte kommune- og statsstøtte til udbygning af skolen, og de brugte støtten til at opsætte to ba­rak­ker, som de købte af Familiehøjskolen, og til at bygge et børnehus med so­vesale på første sal. Siden kom skurvogne, drivhus, et nyt snedker- og jord­brugshus og små hytter til.

Allervigtigst rejste flere byggehold i løbet af de første år ’Otteren’ – en toeta­ges ottekantet tilbygning til kroen, som blev til spise- og foredragssal i stueeta­gen og et usædvanligt inspirerende undervisningslokale på første sal: I loftet er der et lille ottekantet tårn af glas, og kombinationen af dette himmellys, rum­mets runde form og tydelige centrum er nok med til at gøre dette undervis­nings­lokale til højskolens mest populære sted. Det ånder af ånd – og det ligner en sjæl.

'Otteren' blev tegnet af kvindetegnestuen Thyra og bygget udelukkende af kvinder. Arkitekterne var til stede og deltog i det praktiske arbejde.

Otteren blev i årene fremover skolens vartegn og et uomgængeligt bevis på, at kvinder kan – også de håndværk, som vi troede, at kun mænd havde hænder og hjerne til.

Foran alle huse blev der bygget træbroer, hvor kvinderne kunne hvile, hygge, slikke sol, ryge eller drikke øl. Det hele blev malet svenskrødt og ligger der den dag i dag, smukt og indbydende i det grønne. Stedet lejes nu ud til lejrskoler og selskaber, blandt andet til nutidens Kvindekurser.

Kvindekamp er kamp og kærlighed

Hvor kvinderne i den tidlige kvindebevægelse smed korsetterne og steg op på cyklerne, så var det i den ny kvindebevægelse ikke kun BH’erne og de højhæle­de, der røg sig en tur. Det var især den indre spændetrøje, der skulle slippes, alle de uskrevne – og også selvmodsigende – regler om, hvordan en kvinde er. Til gengæld skulle der bevidstgøres om historie, samfund og kvinders fælles vilkår, som – trods den fri adgang til al den uddannelse, man kunne ønske sig – var lukket land. De traditionelle uddannelsesinstitutioner havde naturligvis ikke lige de emner på programmet.


Udadtil viste opgøret sig i alternativ påklædning og frisure: smækbukser og karsehår signalerede – ikke alene frigørelse, men også drengethed og dermed en åbenhed for at rette sin seksualitet mod kvinder. Lesbianisme var altid en vigtig side af livet på Kvindehøjskolen. For nogle en frigørelse af undertrykt i­dentitet, for andre det ultimative oprør mod patriarkatet, og for endnu andre én måde at erobre kvindeligheden på, en kvindelighed, som var så umådelig me­get større og med så mange flere udtryk og roller, end nogen i det moderne patriarkat nogen sinde havde drømt om. Ikke mærkeligt, at der blev forsket i gudinder, ikke mindst de græske, der i deres forskellige skikkelser levendegør både den uafhængige single, den intelligente Fars pige, den store moder og den dårende skønne elskerinde – for at nævne de mest kendte.


Undervisningen generelt var drevet af nysgerrighed og en anerkendende pæ­da­gogik, men også af vrede og frihedstrang, og af den socialistiske bølge, som den ny kvindebevægelse var en del af. De første års kurser var et blandet tilbud om praktisk oplæring i traditionelle mandefag: byggeri og økologisk jordbrug, og så en række fagområder, der en­ten bevidstgjorde om kvinders vilkår i fortid og nutid eller frigjorde ved krea­tiv udfoldelse og udforskning af kvindekroppen, dens seksualitet, moderskab og sundhed i det hele taget. Man var inddelt i arbejdsgrupper. Alle lærte fra sig og sugede til sig, og alle deltes om de daglige arbejdsopgaver med at lave mad og gøre rent.

Kropsbevidsthed og selvudvikling

Efterhånden viste det sig imidlertid, at kvinderne var mere forskellige, end de først lige havde haft øje for. De havde behov for at lære sig selv at kende som de individer, de var, og de blev mere indadvendte. Som Mieke Dubbers skriver i årsskriftet fra 1988: ”Det private var helligt, kun dagbogen eller drømmebogen vidnede om bevægelse, mens stilheden herskede på gårdspladsen …” Kursus­indholdet skiftede karakter. Nu var det kropsbevidsthed, selvudvikling, drøm­metydning, teater og kreative kurser, astrologi og tarot, shamanisme og lignen­de, der var på programmet.

Af samme årsskrift fremgår det, at højskolen fra midten af 80’erne havde svært ved at få kursister nok på de lange kurser. Det skyldtes flere forhold. For det første blev der skåret i de statslige tilskud til højskoleophold, og det var ikke længere muligt at være på højskole, mens man var på dagpenge. Daghøjskoler skød op i mange byer og imødekom behovet for kurser til ledige.

For det andet var kvindebevægelsen på retur, eller rettere: den havde ført til større selvbevidsthed hos kvinderne, der måske også erkendte, at hver kvinde må blive stærk i sig selv og kæmpe de nødvendige kampe i den sammenhæng, hvor hun nu hører til – om det er på uddannelsesstedet, i fagforeningen, på arbejdspladsen, i krisecentret.

I 1988 blev der holdt et seminar, hvor deltagerne drøftede, hvad formålspara­graf­fen skulle være for Kvindehøjskolen i de kommende år. Sammenfattende kan man måske sige, at det for mange var vigtigt nu at slippe den provokatori­ske og feministiske identitet og for fremtiden bygge på de erfaringer med ud­vikling og selvudvikling i et trygt og helt unikt læringsmiljø, som det havde været centralt for skolen gennem alle årene.

I de næste fem år kæmpede skolen for at overleve ved i højere grad at tilpasse sig det omgivende samfund, bl.a. ved at vælge en mere traditionel og dermed hierarkisk ledelsesform med en forstander i spidsen. Man lavede kurser for nye målgrupper, bl.a. kvinder fra Baltikum, man inviterede til besøgsdage, hvor mandlige familiemedlemmer også kunne være med, og man integrerede sig i højere grad i lokalsamfundet.

Alligevel måtte skolen lukke ved årsskiftet 1993/94. Mange har savnet den som et sted, hvor man kunne lade op og være sig selv sammen med andre. Et sted, hvor der var plads til at prøve af og tage livtag med ny viden og nye fær­digheder og til at etablere blivende relationer.

Kvindekurser

I forbindelse med forberedelsen af Kvindehøjskolen i 1970’erne afholdtes der over en 4-5-årig periode kurser i København, kaldt Kvindekurser. Her foregik starten på udviklingen af en fe­ministisk pædagogik.

Femten år efter, at Kvindehøjskolen lukkede, etablerede tre kvinder i 2008 en almennyttig forening, som de – uanende om de første kvindekurser – også kaldte Kvindekurser.

Formålet med foreningen er at udbyde kurser på den tidligere Kvindehøjsko­le. En styregruppe planlægger årets kurser, som har været fyldt op siden 2009 med 4-5 sideløbende kurser. 75 kvinder deltager hver påske, heraf er ca. 60 kursi­ster. De resterende indgår som praktisk team og som undervisere. På denne måde har kurser målrettet kvinder med særligt pædagogisk fokus levet, ikke kun i de 16 år, højskolen eksisterede, men både før og lang tid efter.

FAKTABOKS

Kvindehøjskolen eksisterede i 1978-1994.

Antal ansatte: kollektivt ledet af skif­tende grupper på 6-10 personer. Fra slutningen af 80’erne: fire ansatte, hvoraf én var fungerende forstander. Sommerkurser samt jul: 4-5 samtidige 1-2 ugers kurser med i alt 40-60 kursister. Vinterkurser: 1-6 måneders kurser med i alt 30-40 kur­sister.


Ingrid Mejer Jensen
, født 1952. Cand.phil., forfatter, kulturkoordinator. Underviser og kvart leder på Kvindehøjskolen 1987-89, underviser på Kvindekurser 2009-11 og 2013-14.

Denne tekst er en let revideret udgave af artiklen "Kvindehøjskolen i Visby - en saga blot", trykt i Sønderjysk Månedsskrift nummer 3, 2015.


Marts 2023

Fotografier: gengivet med tilladelse fra museet KØN - plakater med tilladelse fra Biblioteket i Kvindehuset