Bornholms Højskole - korte kurser

Forhenværende lærer på Bornholms Højskole, Svend Aage Møller, har skrevet en personlig erindringsskitse: "Højskoleliv på Bornholm - i de korte kursers tegn".

Af Svend Aage Møller

Min tilknytning til Bornholms Højskole begyndte den 1. august 1967, da jeg blev ansat som lærer. Jeg var 31 år og nyuddannet fra Den frie Lærerskole i Ollerup. Forstander på skolen var Svend Aage Bülow, som havde været min dansklærer i Ollerup, og som godt et par år før var tiltrådt. At det blev mig, fik jeg senere fortalt, at det - foruden det faglige - havde spillet en rolle, at jeg var bornholmer, hvilket naturligvis glædede mig.

Jeg regnede egentlig ikke med, at det ville blive en lang ansættelse, for det var små forhold og økonomien var anstrengt. Men alligevel blev det til godt 35 år indtil min pensionering i 2003. Det blev heller ikke helt det forløb, jeg havde regnet med. Inden ret længe kom en stor del af mit virke til at ligge på de korte sommerkurser, og til sidst næsten udelukkende. Det blev i begyndelsen ikke regnet for rigtig højskole, men jeg har trivedes godt med det, og det er erindringer fra denne del, det her skal handle om.

Kursus for pensionister – eller ældrekursus

Nogle år før opstod der som bekendt en nyskabelse inden for højskoleverdenen: kurser for pensionister – eller ældrekurser, som de snart efter kom til at hedde. Det vakte i begyndelsen en del skepsis og også lidt morskab, eftersom man stadig forbandt begrebet højskole med unge mennesker. Men det greb hurtigt om sig, og det blev afgørende for Bornholms Højskoles videre virke. Skolen havde i mange år haft svært ved at få tilstrækkeligt med elever til en bæredygtig økonomi. For at afhjælpe det, blev der sidst i 1950'erne oprettet en forskole for sygeplejeelever, som i en del år fik elevtallet en del op.

Men et års tid efter min ansættelse, i eftersommeren 1968, stod vi med ret kort varsel over for en ny og vanskelig situation, idet sygeplejeforskolen måtte ophøre, og det samtidige højskolehold blev meget lille. Reelt var det skolens fortsatte eksistens, der var på spil.

Problemstillingen blev drøftet på et lærermøde tidligt i 1969. Under det sagde jeg, at der for mig ikke var andre muligheder end, at vi nøjedes med af holde ét højskolekursus på 20 uger, som vi lovmæssigt var forpligtet til, og udover det holdt så mange ældrekurser, som det var praktisk muligt i resten af tiden. Og sådan blev det.

For mig var det ikke tænkt som en midlertidig ordning, indtil ”man fik skolens banket op igen”. Det havde jeg ingen tiltro til. Men jeg havde i august 1961 deltaget i et såkaldt feriekursus på Idrætshøjskolen i Sønderborg og havde dér oplevet, hvor godt et udbytte et sådant kursus kunne give. Derfor havde jeg en fornemmelse af, at ældrekurserne kunne blive en ny og fuldt lødig mulighed som ’rigtig’ højskole. Vi nåede af holde nogle ældrekurser samme sommer, og det nye blev så berammet til at gælde for 1970, hvor der blev otte ældrekurser hen over sommeren.

Der skete imidlertid også andet vedrørende skolens forhold i denne tid. I foråret 1970, just som vi skulle i gang med det nye, fratrådte Svend Aage Bülow lidt pludseligt for at blive valgmenighedspræst i Bøvlingbjerg. Ny forstander blev Kjeld Hansen, som tidligere havde drevet en ungdomshøjskole i Oksbøl.

Dette sammen med sygeplejeforskolens ophør og andet medførte, at jeg efter kun tre år var den ”ældste i gårde” af lærerkræfter. Det indebar imidlertid en god mulighed for mig til at sætte præg på netop de korte kurser, især med hensyn til ekskursionerne rundt på øen, som jeg hidtil ikke havde været helt tilfreds med.

Vi nåede ikke op på fuld tilslutning denne første sæson, men det tegnede godt, og fra året efter og de følgende år var der nærmest fuldt hus til og med september.

Selve betegnelsen – kursus for pensionister – gav sig i begyndelsen udtryk i lidt sjove bemærkninger. En ældre kvinde på et af de første kurser sagde engang til mig, at hun længe havde tænkt på, om det var noget for hende, men havde udskudt det, for ”sæt nu jeg ikke kunne følge med”. En anden, som hørte det, føjede til, ”Ja, jeg købte skam penalhus og det hele”. Men den slags forsvandt snart fuldstændigt, efterhånden som det blev mere kendt, hvad det drejede sig om.

Bornholms Højskole gruppe 1977
Emnegruppe 1977 – billedet taget i anledning af mine første 10 år som lærer på højskolen

Efter omkring ti år flyttede vi højskolekurset til den gammelkendte tid fra november til marts, og lidt senere inddrog vi tre uger i juli, som havde været vores ferietid i kortkursustiden. Det skete af økonomiske grunde, og det gav mulighed for 24 ugers kursussæson.

I mange år var det sådan, at kursisterne nærmest kom af sig selv. De hørte til de årgange, der aldrig havde været på Bornholm, og øens mange ”herligheder” var nok til at trække dem til. Efterhånden blev det dog lidt sværere, så der måtte gøres lidt mere ud af at forklare, hvad de enkelte kurser gik ud på. Ind imellem havde vi dog en anden slags kurser, men langt hovedparten var ældrekurser.

Bornholms Højskole - vandring i Almindingen
Travetur i Almindingen med ældrekursister 1977

Det var gennem årene mange mennesker, der sådan passerede revy, men der var nærmest kun godt at sige om det. De småproblemer, der uvægerligt opstod, opvejedes rigeligt af en positiv og munter stemning.

Kursister fra Sydslesvig

I de første fem-seks år af hele dette forløb kom der på ét kursus hvert år en gruppe på 12-15 kursister fra det danske mindretal i Sydslesvig. De fik tilskud fra deres skoleforening til rejsen og opholdet, og det var afgørende for deres mulighed for at komme. Det var mennesker, jeg mindes med megen glæde. Umiddelbart skilte de sig ikke ud fra de andre, men ved nærmere bekendtskab føltes de som mennesker af en særlig karakter. Der var ligesom en større dybde i deres personlighed. De var generelt meget bevidste om deres situation, både historisk og aktuelt. En del af dem var så gamle, at de havde oplevet både 1. og 2. verdenskrig. En ældre kone fortalte, at hun havde mistet fire sønner i 2. verdenskrig. Alligevel syntes hun, at hun havde haft et godt liv. Det var mennesker med stor livserfaring, som det var godt og inspirerende at møde.

Kursus for blinde og svagtseende

I min tid på højskolen har vi fordelt på tre år - i 1970 og i 1981 og 1982 - i alt seks gange haft kursus for Dansk Blindesamfund, ét på kun én uge, mens resten var på to uger. Det var på det praktiske plan mere krævende, men på andre måder meget givende, og som jeg mindes med glæde. Aldersmæssigt var deltagerne meget spredt. Der var nogle ret unge, nogle forældre havde børn med, men de fleste var noget oppe i årene. Desuden var der nogle svenskere med, også i lidt forskellig alder. De fleste var raske og rørige, men der var enkelte med også andre handicaps, og de havde det undertiden svært. Endelig var der nogle fuldt seende medhjælpere, således nogle ægtefæller.

Da vi lidt før det første hold kom skulle planlægge forløbet sammen med en repræsentant fra blindesamfundet, spurgte vi lidt forsigtigt, om de også skulle ud på ture ligesom de andre kursister. Vi fik prompte det svar, at det skulle de rigtignok. Vi skulle i det hele taget behandle dem som alle andre, dog sådan at vi af hensyn til deres handicap gerne skulle beskrive tingene nøjere for dem. Det gav mig en klar fornemmelse af, hvordan det skulle takles, og det prøvede jeg at leve op til så godt jeg formåede.

Bornholms Højskole blindekursus 1981
Blindekursus 1981. På tur i Ekkodalen nær ved Skovridergården

Undervejs havde vi som med alle de andre kurser en travetur i Almindingen. På grund af hedebølge blev den på det første hold udsat til om aftenen, og jeg sagde på forhånd, at på grund af det delvis noget uvejsomme terræn var det nødvendigt med én seende for hver ikke-seende. Men det rettede de sig ikke efter. Vi skulle blandt andet op gennem Fuglesangsrenden, som er et rigtigt bornholmsk klippefyldt og ujævnt terræn. Derop igennem førte en ung svensk pige, der kun var svagt seende, tre andre svenskere, som var helt blinde, men det gik, langsomt, men sikkert. Sådan var det med de fleste andre. Fra at have været noget betænkelig i begyndelsen, blev jeg efterhånden mere rolig og blev fuld af beundring over, hvad de præsterede. Efter at have besøgt den gamle fæstningsruin, kaldet ”Lilleborg”, gik det hjem igen ad jævnere veje til aftenkaffen. Jeg var meget imponeret over deres præstation, hvad jeg sagde til dem i en lille tale. Så sagde deres leder, som ikke havde været med, at det var da pænt af mig at fortælle dem det. ”Men det ved vi jo godt”, føjede han til, ”men fortæl det hellere til alle andre”. Det gjorde jeg senere på alle traveturene i skoven med ældrekursisterne, når vi holdt pause oven for Fuglesangsrenden.

Da kurset var slut, og de takkede af, var der en mand på omkring min egen alder, der sagde specielt tak for turen i Almindingen. ”For vi skal jo have det korporligt”, føjede han til. Det blev overskriften på en artikel, som jeg skrev til skolens årsskrift efter et af de senere blindekurser.

Ved en evaluering ved slutningen af et af disse kurser, var der en mand, der rejste sig og sagde noget i retning af: ”Vi har brug for nogle lærere, der tør tage os ud til de steder, som vi ellers er afskåret fra, og som alle andre ikke tør tage os hen og opleve”. Det var tydeligt, at det var noget sådant, han havde oplevet på kurset, og det står for mig som den bedste ros, vi har fået.

Vandrekurser

I 1988 kom det på tale at arrangere kursus med vandringer. Idéen stammede fra Uldum Højskole, hvorfra et nyt forstanderpar, Bente og Kasten Thorborg, kom, Derovre havde de i nogen tid haft sommerkursus med vandringer på Hærvejen. Allerede den første sommer, 1988, arrangerede vi noget tilsvarende her på Bornholm. Det var noget, der lå tæt op ad, hvad jeg længe havde drømt om at kunne foretage med Bornholm som omdrejningspunkt, så jeg gik med det samme ind i overvejelser om, hvordan det kunne udformes. I første omgang blev det to ugekurser, men allerede året efter både to ugekurser og ét 2-ugerskursus med vandringer. I de første par år prøvede jeg mig en del frem med tilrettelæggelsen for at finde frem til, hvad der egnede sig bedst. Efterhånden blev det et fast mønster med nogle variationsmuligheder. Disse vandrekurser har lige siden været et fast indslag i kursusprogrammet, og i min tid blev jeg som den, der kendte Bornholm bedst, leder af dem alle undtagen et enkelt kort før min pensionering.

Kurserne foregik ved, at vi i nogle dage kørte ud i bus til en del af øen, hvor det var oplagt at foretage vandringer. De længste var på ca. 12 km, men jo ikke på lige landevej, så det er svært at bedømme sværhedsgraden.

Bornholms Højskole vandrekursus 1996
Et vandrekursus i 1990'erne, hvor vi går på det gamle voldanlæg (kaldet Gamleborg) i Almindingen

Bornholm er som bekendt en skæv firkant, og på 2-ugers kurserne blev det til en tur til hvert af de fire hjørner, samt endnu én til Gudhjem-området. To af disse ture var heldags, hvor deres madpakker blev bragt ud. Dertil kom, som på de andre kurser, en ekstra tur til Christiansø. Nogle af de andre dage var der vandringer i og omkring Almindingen samt en enkelt eftermiddag, hvor der var mulighed for at besøge det ret nye kunstmuseum. På ugekurserne var det naturligvis mere koncentreret.

Det var en lidt anderledes kategori af mennesker, der kom på disse kurser. Aldersspredningen var større, men stadig flest af den lidt ældre del.

På det allerførste vandrekursus, som altså var på én uge, stod vi hen på eftermiddagen efter vandring i Slotslyngen på et udsigtspunkt lidt syd for Hammershus. Derfra kunne vi se Slotsgården, hvor der var cafeteria, og hvor busserne holdt i nærheden. For at de bagefter på egen hånd kunne se sig om på Hammershus, gav jeg besked om det klokkeslæt, hvor de skulle være i busserne for efter et kort ophold i Allinge at køre hjem. Men det var jo en mere livlig flok, jeg havde med, så jeg var lidt nervøs for, om det ville fungere.

Men da tiden kom, var de alle i busserne, så jeg blev beroliget, men også lidt beskæmmet. På et senere vandrekursus var der en yngre kvinde, der sagde til mig, at de godt kunne fornemme, at vi var vant til at have med pensionister gøre. Nå, hvordan det? spurgte jeg. ”Jo”, svarede hun, ”vi skal have alting at vide tre gange”. Det måtte jeg jo så tage til mig som en påmindelse.

I de første år var vi hele hold – op omkring 80 deltagere, når der var flest. Det var mange at færdes med, men det gik i reglen godt. Der opstod for så vidt kun ét problem. Der var ofte nogle, der var utålmodige og ville gå stærkt til, mens andre ville tage den mere med ro - og have tid til at se på blomster undervejs. Det var somme tider lidt besværligt at finde balancen i dette. Senere blev der arrangeret sideløbende kurser, så der blev lidt færre deltagere – mest omkring 60.

Alt i alt er vandrekurserne den del af mit virke, som jeg mindes med størst tilfredshed, og hvor jeg føler at have ydet mit bedste. Jeg gjorde meget ud af at lægge turene således, at vi fik set så meget af Bornholms særlige natur og kulturminder som muligt og i pauser undervejs fortalte om de forskellige ting.

Cykelkurser

Efter årtusindskiftet kom det på tale også at arrangere cykelkurser. Det lå for så vidt nær op ad idéerne bag vandrekurserne, så jeg gik i gang med at planlægge ture og prøvekøre dem på egen hånd. Det blev efter nogenlunde samme retningslinjer som med vandreholdene, nemlig en tur til hvert af Bornholms fire hjørner og en til Gudhjem, heraf to heldagsture, hvor der blev bragt mad ud. Dertil et par ture i Almindingen og én til området omkring Aakirkeby, hvor der var lejlighed til at besøge NaturBornholm, et ret nyt såkaldt oplevelsescenter, hvor øens natur skildres fra de ældste tider til i dag. Vi bestemte antallet af deltagere til højst 35. På den tid var kursusstrukturen ændret således, at der var to – og ind imellem tre – sideløbende kurser af forskellig art.

Til disse cykelkurser kunne vi i vid udstrækning drage fordel af de ret nyligt etablerede cykelveje på øen, dels nyanlagte bl.a. på nogle af de tidligere jernbanespor, dels på afmærkede, mindre biveje, hvorved de omfattede hele øen. På den måde fik vi mulighed for at komme rundt flere steder end på vandreholdene, men omvendt måtte vi holde os til de farbare steder, mens vandrerne i mere begrænsede områder helt anderledes kunne komme rundt i det bornholmske terræn.

Bornholms Højskole cykelkursus
Cykelkursus 2006. En del af holdet er ved at forlade en meget smuk strækning langs kysten nord for Hasle - på vej mod Helligpeder

Kurserne begyndte beskedent i 2002 med kun 13 deltagere, men på det næste hold samme år var der godt det dobbelte, og det blev en god begyndelse. Og deltagerne var af samme kategori som på vandreholdene, men også med det samme problem. Nogle ville køre ’race’ og var lidt irriterede over mine mange stop for at samle bagtroppen op og for at kunne fortælle om de forskellige ting - og for at der i dette også skulle være et gran af fællesskab.

For mig nærmede pensionsalderen sig, så jeg overlod til min kommende afløser, Jesper Larsen, at køre foran det meste af tiden. Som bagstopper var jeg med igen året efter og også nogle gange senere, når der blev brug for det. På det vistnok sidste, jeg var med på, fik vi en del regn på turen til Rønne. På vejen hjem kom vi de sidste par kilometer ud for noget nær skybrud og ovenikøbet i modvind. Da vi kort efter var vel tilbage på højskolen, kom jeg med nogle beklagende bemærkninger om det voldsomme vejr til sidst, men en kvindelig deltager på omkring 50 år udbrød spontant: ”Det var da bare sjovt at opleve”. Det var et frisk folkefærd på disse kurser, og mit indtryk er, at de videre frem fik et godt forløb.

Afsluttende bemærkninger

De specielle kurser, jeg her sidst har omtalt, blindekurser, vandrekurser og cykelkurser, fylder ret meget i denne skildring, men vi kommer ikke uden om, at de, der i antal har fyldt mest i hele forløbet, er ældrekurserne.

Det har været et langt, og i det store og hele positivt forløb. Tidligt på året 1989 var jeg på et kursus på Nordens Folkelige Akademi i Kungälv i nærheden af Göteborg, hvor jeg traf et lærerpar fra en af de deciderede ældrehøjskoler. Under en samtale med dem om vores fælles virkefelt afrundede jeg det med bemærkningen: ”Vi gør en god gerning med de ældrekurser”. ”Ja”, svarede min mandlige kollega med eftertryk”. Lad det være min konklusion om hele dette forhold.

Jeg har naturligvis ikke været alene om alt dette. Jeg har i tidens løb haft en del skiftende kolleger, som har haft deres del i det. Og der har – især i den sidste del – været holdt adskillige andre typer kurser. Jeg har blot her villet skildre noget af det, jeg har haft mest med at gøre og har haft størst glæde af.


September 2022 

Fotografier: Stillet til rådighed af forfatteren.

Læs mere om Bornholms Højskole
Se også forfatterens højskolehistoriske arkiv: http://sams-arkiv.dk/