Årsberetning 2023-24

Højskolehistorisk Forening udfører aktiviteter der har til formål at dokumentere og levendegøre højskolehistorien og formidle den mod fremtiden. Her kan du læse om året 2023-2024.

Beretning 2023–24 til generalforsamlingen 27. maj 2024, Højskolernes Hus

Grundlagspapiret er vedtaget af foreningens bestyrelse den 13. november 2008. Det revideres årligt og er senest revideret den 22. august 2023.

Mål

Vi vil arbejde for følgende mål:

 • At skabe rammer for arkiv-, museums- og biblioteks-funktioner, der kan sikre stabile forhold for løbende indsamling, registrering samt formidling af dokumenter og genstande af højskolehistorisk betydning, samt at inspirere til at etablere partnerskaber til løsning af disse opgaver.
 • At rådgive højskolerne om bevaring af arkivmateriale og -genstande, herunder tydeliggøre de lokalhistoriske arkivers betydning.
 • At styrke forskning og undervisning i højskolehistorie gennem kontakter til forskere, undervisere og studerende på de videregående uddannelser.
 • At inspirere til at formidle højskolehistorie, som perspektiverer aktuelle debatter, gennem relevante kanaler, herunder Højskolebladet samt Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD).
 • At bidrage til at fremme højskolehistoriske temaer i Højskolebladet, på møder og kurser for højskolernes elever/kursister, medarbejdere, ledelser og bestyrelser.
 • At opmuntre højskolemennesker til at skrive deres personlige erindringer.

Opgaver 2023-24

 • Bidrage til nationale og internationale markeringer af folkehøjskolernes betydning.
 • I samarbejde med FFD udgive en historisk tekstsamling, der beskriver forskellige opfattelser af, hvad folkehøjskolernes opgave er.
 • Afholde Højskolehistorisk Forum i forbindelse med den nye tekstsamling.
 • Vedligeholde og videreudvikle hjemmesiden www.hojskolehistorie.dk, der oplyser om og indgår i foreningens arbejde bl.a. ved at formidle højskoleerindringer.
 • Udvikle Facebook-gruppen som supplerende kommunikationsplatform.
 • Udsende 2-3 medlemsbreve.
 • Arbejde for at øge medlemstallet - i særlig grad antallet af højskoler.

Vores opgaver:

Højskolehistorisk Forening har eksisteret siden 2008 for at bidrage til oplysning om det 19. og 20. århundredes danske højskolehistorie og til udvikling af det 21. århundredes højskoler. Opgaveporteføljen bliver årligt revideret af foreningens bestyrelse. Den omfatter aktiviteter, der understøtter foreningens formål: at dokumen­tere og levendegøre højskolehistorien og formidle den rettet mod fremtiden. Arbejdet med højskolehistorie er ikke koordineret. Indsamling, beva­ring, forskning og formidling er fordelt på mange institutioner og afhængigt af enkeltpersoners interesse. Vi har nu mere end halvdelen af landets højskoler med som medlemmer. Vores mål er min 75%

Megen nyttig viden risikerer at gå tabt i forbindelse med skolelukninger, og/eller når særligt engagerede medarbejdere går på pension. Udskiftningen af lærere og forstandere svækker traditionsoverførslen og efterlader et værdifuldt historisk videnstab.   

Vi håber, der bliver en fornyet interesse for egentlig højskolehistorisk forskning og at flere uddannelsessøgende på professionshøjskoler og universiteter vil benytte den højskolehistoriske viden i opgaver og større studier. Vi rådfører os derfor jævnligt med uddannelsesledere, forskere m.m. om brug af arkivalier og højskolehistorie til opgaveskrivning på professionsuddannelser eller kandidatuddannelser.

Højskolehistorisk oversigt

Vi har fået fremstillet nye såkaldte roll up’er med oversigt over danske højskoler 1842-2023. De fem år gamle roll up’er, som har været brugt i forbindelse med møder og konferencer, havde flere fejl og mangler og derfor var en opdatering nødvendig.

Tak til FFD for finansiering af produktionsomkostningerne.

Arbejdet med roll up’erne kalder på en ajourføring af de tre mere detaljerede oversigter, vi har på hjemmesiden (https://hojskolehistorie.dk/hoejskolens-historie/hoejskolehistorisk-oversigt), hvilket har høj prioritet i indeværende år.

Højskoler i perioden 1960-2000

Bestyrelsen arbejder på at belyse højskolernes aktiviteter indenfor vedvarende energi, økologisk jordbrug og bæredygtig udvikling i slutningen af 1970erne og gennem 1980erne. Bestyrelsen modtager gerne bidrag fra højskoler, enkeltpersoner og andre der kan berette om dette område.     

Udgivelse af tekstsamling med højskolehistoriske tekster

Højskolehistorisk Forening samarbejder med FFD og Forlaget Højskolerne om udgivelse af bogen, der får titlen Højskoletekster - Folkehøjskolens idé og opgave gennem tiden og kommer til at indeholde mere end 20 tekster, der fra forskellige perspektiver og tidspunkter i højskolehistorien reflekterer over højskolens formål og eksistensberettigelse. Formålet med bogen er at øge kendskabet til højskolens tradition og historie og at holde samtalen og debatten om skoleformen åben og i live.

Teksterne er sammensat af et udvalg bestående af seks personer nedsat af de to foreninger og er udstyret med introduktioner og spørgsmål. Bogen er netop sendt i tryk og forventes udgivet i løbet af juni måned. Højskolehistorisk Forening vil i samarbejde med Højskolebladet stå for et arrangement fredag d. 23. august i København, hvor bogen vil blive præsenteret og diskuteret. Lanceringen og formidlingen af bogen vil ske løbende fra udgivelsen og frem mod Højskolernes årsmøde i november, hvor det er tanken at sætte bogen og højskolens idé og opgave til debat. 

Tyske flygtninge på højskoler

Som nævnt under arbejdsopgaver, har det været centralt at ”indsamle og formidle dokumentation om højskoler under besættelsen”. Lars Thorkild Bjørn dokumenterede i artiklen ”Da krigen kom til højskolen” (https://hojskolehistorie.dk/hoejskolens-historie/da-krigen-kom-til-hoejskolen) beslaglagte højskolers vilkår 1940-46. Da filmen ”Når befrielsen kommer” havde premiere i august 2023, kom der for alvor offentligt fokus på de mange tusinde tyske flygtninge, der kom til Danmark og med kort varsel skulle interneres, bl.a. på en del højskoler.

Filmen blev anledningen til, at foreningen efterlyste erindringer, dokumenter, fotos m.v. på Politikens bagside (23.08.2023) under overskriften ’Tyske flygtninge var et dilemma for de danske højskoler. Har du en historie om den tid?’ i håbet om ad denne vej at belyse besættelsestiden på højskolerne yderligere.

Der kom en hel del henvendelser p.b.a. efterlysningen, bl.a. erindringer, artikler, fotos, breve m.v. og det har været et omfattende arbejde at samle ind, interviewe, grave i arkiver, indhente tilladelser til offentliggørelse etc. Vi har på denne måde lagt nogle helt nye brikker til billedet af højskolerne under og lige efter besættelsen. Det hele er samlet på hjemmesiden her:
https://hojskolehistorie.dk/hoejskolens-historie/da-krigen-kom-til-hoejskolen og rummer især fortællinger fra højskolerne Ryslinge, Askov, Kerteminde, Ollerup, Luthersk Missionsforenings og Grundtvigs.

Efterlysningen førte også til en henvendelse fra Sydvestjyske Museer, som er i gang med et forskningsprojekt om De udstødte, de uvelkomne og de beundrede, der drejer sig om resocialisering, velfærd og demokratisering 1945-1950.

Projektet inddrager også flygtninge på højskoler, og der var derfor enighed om et samarbejde mellem projektet og Højskolehistorisk Forening, især med henblik på formidling. Det har bl.a. resulteret i, at vi sammen udbyder et temamøde.

Møde på Ryslinge højskole den 21. september 2024

I samarbejde med Sydvestjyske Museer, Ryslinge Højskole og lektor ved SDU, Hans Henrik Hjermitslev, har vi planlagt et temamøde om de tyske flygtninge på højskoler. Vi har ansøgt Nordea Fonden om støtte til arrangementet, som forventes afholdt d. 21.09.24. Detaljeret program forventes udsendt omkring sommerferien. 

Højskoleerindringer

Vi har offentliggjort fire nye erindringer – fra Højskolen Østersøen, Ærø Folkehøjskole, Kerteminde Højskole og Ollerup.

Hjemmesiden og Facebook

På hjemmesiden har vi foruden erindringer bragt Mette Havsteen-Mikkelsens anmeldelse af Gunnar Solvangs bog Georg Bidstrup & John C. Campbell Folk School – en dansk højskolemand i North Carolina, USA.

Mikkel Skovgaard har transskriberet breve fra højskoleelev Lavst Sejbjerg på Ryslinge Højskole 1876-77.

Laust Riis-Søndergaards artikel om Den fri Folkehøjskole i Abild.

Foreningen har ca. 850 følgere på Facebook, hvor vi formidler om ny højskolehistorisk viden og dokumentation, ligesom folk med højskolehistorisk interesse bringer både billeder, tekster og efterlysninger.

De navnkundige/højskolehistorie

I hvert nummer af Højskolebladet har man gennem de sidste 11 år kunnet finde Højskolehistorisk Forenings lille rubrik ”De navnkundige”. Rubrikken har på det seneste ændret titel, så overskriften er nu ”Højskolehistorie”. I årets løb har der været publiceret 7 små artikler omfattende personer, der har haft tilknytning til højskolebevægelsen. Årets navnkundige har været skrevet af Kirsten Beck, Frederik Christensen, Mette Havsteen-Mikkelsen, Kjeld Krarup, Erik Lindsø, og Knud-Erik Therkelsen. De omfatter en enkelt fortælling fra højskolens første tid (før 1899) om Ingeborg Appel og seks fra den nyere historie (1950-2000). Det drejer sig om Else Olesen (husbestyrerinde på Rønshoved Højskole), forstander for Krogerup Højskole og senere undervisningsdirektør K.E. Larsen, forstander for John C. Cambell Folk School i North Carolina Georg Bidstrup, undervisningsinspektør Vilhelm Nielsen, forstander på Æ Verdensuniversitet i Thy Aage Rosendal og forstander for Rønshoved Højskole Laurits Kjær Nielsen.

Gennem de sidste 11 år er der udgivet 97 små biografier i Højskolebladet, som vi stadig påtænker at sætte ind på hjemmesiden som et lille højskoleleksikon.

Vi sender en stor tak til vores skribenter og ikke mindst til Højskolebladets redaktør for samarbejdet.

Møde med Museum Odense

Møde 27. september 2023 mellem Højskolehistorisk Forening og Museum Odense. Mødet blev afholdt i den Fynske Landsby, der hører under Museum Odense, sammen med H. C. Andersens Hus, Møntergården og Carl Nielsen Museet.

Mødet indledtes med en præsentation af planerne for den fynske landsbys visioner og planer for fremtiden, hvor der fokuseres på at skabe en dynamisk sammenhæng mellem forskning og formidling, med fokus på bæredygtighed i et historisk og nutidigt perspektiv. Dialogen omfattede bl.a. mulighederne for at integrere højskoletankerne i det praktiske/teoretiske formidlingsarbejde, f.eks. gennem arbejdende værksteder og fælleskabsarrangementer. Der var enighed om at holde diskussionerne på det idebaserede niveau i den kommende tid for løbende at afsøge samarbejdsmulighederne.

Grundtvigselskabets årsmøde 30.november 2023

Højskolehistorisk Forening var medarrangører sammen med Saxo-instituttet, Grundtvig-Selskabet, Center for Grundtvigforskning og Selskabet for Skole og Uddannelseshistorie. Årets tema var: Kampen om højskolehistorien med oplægsholdere: Ove Korsgaard, Jonas Møller, Hans-Henrik Hjermitslev, Lone Kølle Martinsen, Kjeld Krarup, Ingrid Ank og Anders Holm.

Rådgivning og aflevering af højskolehistorisk arkivmateriale

Vi modtager jævnligt forespørgsler fra enkeltpersoner, der vil aflevere genstande, arkivalier. Vi anbefaler at aflevere arkivmateriale på dét lokale arkiv, der har professionel betjening. Arkivmateriale af nationalhistorisk betydning anbefales til Rigsarkivet.

 Vi påtænker et større oplysningsarbejde over for højskolerne for at sikre mere systematiske afleveringsprocedurer.  

Anden rådgivning

Foreningens bestyrelsesmedlemmer får ofte henvendelse fra enkeltpersoner, aviser, tidsskrifter, studerende om højskolehistoriske spørgsmål. Det er særlig, når dagbladene laver emnetillæg om højskoler.

Nyhedsbreve

Vi har udsendt to Nyhedsbreve siden sidste generalforsamling.

De kan læses her: https://hojskolehistorie.dk/foreningen/nyhedsbreve.

Højskolebesøg

Bestyrelsen stiler efter at besøge 1-2 højskoler i hvert foreningsår. I efteråret 2023 besøgte vi Krogerup Højskole. Forstander Rasmus Meyer berettede om Krogerups mål om at være en demokratisk sindet vækkelsesskole i forlængelse af Hal Koch-traditionen. Selvindsigt og samfundssind siden 1946. Vi blev vist rundt i nyrestaurerede og fuldt befolkede lokaler. Dernæst besigtigede vi forskelligt arkivalske materiale, som højskolen lå inde med og som venter på en afklaring af registrering og aflevering til formentlig Rigsarkivet

Medlemmer og medlemshvervning

Foreningens medlemstal har udviklet sig således:

2024: 26 personlige medlemmer og 46 højskoler (opgjort maj 2024)

2023: 24 personlige medlemmer og 36 højskoler (opgjort maj 2023)

2022: 23 personlige medlemmer og 17 højskoler (+ 10 højskoler meldte sig ind i december 2022)

Bestyrelsen har arbejdet for at få flere højskoler til at melde sig ind i foreningen. Det har båret frugt således, at vi nu har 2/3 af alle højskoler med.

Bestyrelsen

Vi har afholdt seks bestyrelsesmøder, halvdelen virtuelt. Mange opgaver klares vi via mailkorrespon­dance.

Vi har fordelt opgaverne imellem os, og alle har et eller flere ansvarsområder:

 • Lisbeth Magnussen: Erindringer, nyhedsbreve, hjemmesiden og Facebook
 • Mette Havsteen-Mikkelsen: Referater, arkiver og studievejledning
 • Henrik Køber: Medlemsregistrering og økonomi
 • Knud-Erik Therkelsen: redaktør af ”højskolehistorie” i Højskolebladet
 • Mogens Hemmingsen: Formand, mødeledelse og koordinerende opgaver
 • Rene Karottki: Næstformand, Højskolernes internationale arbejde
 • Jonas Møller: Redaktør af Højskolehistoriske tekster
 • Thor West Nielsen: FFDs repræsentant i bestyrelsen

Tak til FFD for økonomisk støtte, husly ved møder og værtskab for vores hjemmeside.

Tak til bestyrelsen for det gode og inspirerende samarbejde.

Mogens Hemmingsen