Årsberetning 2022-23

Højskolehistorisk Forening udfører aktiviteter der har til formål at dokumentere og levendegøre højskolehistorien og formidle den mod fremtiden. Her kan du læse om året 2022-2023.

Beretning 2022–23 til generalforsamlingen 22. maj 2023, Højskolernes Hus

På baggrund af foreningens grundlagspapir og prioritering besluttede bestyrelsen følgende:

Vi vil arbejde for følgende mål:

 • At skabe rammer for arkiv-, museums- og biblioteks-funktioner, der kan sikre stabile forhold for løbende indsamling, registrering samt formidling af dokumenter og genstande af højskolehistorisk betydning, samt at inspirere til at etablere partnerskaber til løsning af disse opgaver.
 • At rådgive højskolerne om bevaring af arkivmateriale og -genstande, herunder tydeliggøre de lokalhistoriske arkivers betydning.
 • At styrke forskning og undervisning i højskolehistorie gennem kontakter til forskere, undervisere og studerende på de videregående uddannelser.
 • At inspirere til at formidle højskolehistorie, som perspektiverer aktuelle debatter, gennem relevante kanaler, herunder Højskolebladet samt Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD).
 • At bidrage til at fremme højskolehistoriske temaer i Højskolebladet, på møder og kurser for højskolernes elever/kursister, medarbejdere, ledelser og bestyrelser.
 • At opmuntre højskolemennesker til at skrive deres personlige erindringer.

 Opgaver 2022-2023

 • Bidrage til nationale og internationale markeringer af folkehøjskolernes betydning.
 • I samarbejde med FFD udgive en historisk tekstsamling, der beskriver forskellige opfattelser af, hvad folkehøjskolernes opgave er.
 • Indsamle og formidle dokumentation om højskoler under besættelsen.
 • Vedligeholde og videreudvikle hjemmesiden www.hojskolehistorie.dk, der oplyser om og indgår i foreningens arbejde bl.a. ved at formidle højskoleerindringer.
 • Udvikle Facebook-gruppen som supplerende kommunikationsplatform.
 • Udsende 2-3 medlemsbreve.
 • Arbejde for at øge medlemstallet - i særlig grad antallet af højskolemedlemmer.

Vores opgaver:

Højskolehistorisk Forening eksisterer for at bidrage til oplysning om det 19. og 20. århundredes danske højskolehistorie og til udvikling af det 21. århundredes højskoler. Opgaveporteføljen bliver årligt revideret af foreningens bestyrelse. Den omfatter aktiviteter, der understøtter foreningens formål: at dokumen­tere og levendegøre højskolehistorien og formidle den rettet mod fremtiden.

Arbejdet med højskolehistorie er ikke koordineret. Indsamling, beva­ring, forskning og formidling er fordelt på mange institutioner og afhængigt af enkeltpersoners interesse. Vi er yderst tilfredse med, at vi nu har over halvdelen af landets højskoler med som medlemmer.

Megen nyttig viden risikerer at gå tabt i forbindelse med skolelukninger, og når særligt engagerede medarbejdere går på pension. Den hyppige udskiftning af lærere og forstandere svækker traditionsoverførslen og efterlader et historisk videnstab. Højskolen er på mange måder summen af en erfaret praksis. Denne bredt forstået ”højskolemåde” giver kant til den meget fagspecifikke tilgang. Det betyder også, at en række uskrevne former – hensigtsmæssige eller uhensigtsmæssige – forvandles til formelle bestemmelser. Der sker en bureaukratisering af hverdagen.   

Vi håber, der igen bliver interesse for egentlig højskolehistorisk forskning og at flere uddannelsessøgende på professionshøjskoler og universiteter vil benytte den højskolehistoriske viden i opgaver og større studier. Vi rådfører os derfor jævnligt med uddannelsesledere, forskere m.m. om brug af arkivalier og højskolehistorie til opgaveskrivning på professionsuddannelser eller kandidatuddannelser.

Vi vil forsøge at få et link til vores litteraturoversigt, som forenkler søgning.

Rådgivning og aflevering af højskolehistorisk arkivmateriale

Vi modtager jævnligt forespørgsler fra enkeltpersoner, der vil aflevere genstande, arkivalier. Vi anbefaler at aflevere arkivmateriale på dét lokale arkiv, der har professionel betjening. Arkivmateriale af nationalhistorisk betydning anbefales til Rigsarkivet.   

I december foretog vi en mail-forespørgsel til eksisterende højskoleforeninger vedr. arkivalier. Der kom positive svar fra København, Sorø, Silkeborg og Viborg. De øvrige foreninger er med henvendelsen i det mindste gjort opmærksom på Højskolehistorisk Forenings eksistens og muligheden for at aflevere til enten lokalarkiver eller Rigsarkivet. At det sandsynligvis er almindelig praksis kan bl.a. ses på www.arkiv.dk.

Vi håber at kunne skabe en oversigt over landets højskoleforeninger.   

Anden rådgivning

Foreningens bestyrelsesmedlemmer får ofte henvendelse fra enkeltpersoner, aviser, tidsskrifter, studerende om højskolehistoriske spørgsmål. Det er særlig, når dagbladene laver emnetillæg om højskoler.

Højskolehistorisk oversigt (status)

Vi er nok ved at være nået målet: at få registreret alle højskoler i Danmark. Arbejdet i det seneste år har bestået i at rette forkerte oplysninger (navne, årstal eller adresser). Dette arbejde pågår løbende.

Højskoler i perioden 1960 – 2000

Bestyrelsen har i det sidste år sat særlig fokus på ”det store højskoleboom” 1960 - 2000, hvor der blev oprettet lige knap 100 højskoler. En opgørelse viser, at kun ¼ af disse højskoler er virksomme i dag. I den samme periode blev 12 ældre højskoler (oprettet før 1959) nedlagt. Tvind højskolerne udgør kun 7 af de i alt 93 nedlagte skoler.

Bestyrelsen anser det for en opgave at forsøge at sikre fortællinger om disse nedlagte højskoler, mens der endnu lever tidligere forstandere eller lærere, der kan fortælle om skolernes virksomhed.

Blandt de erindringer vi har på foreningens hjemmeside er 12 af denne periodes højskoler beskrevet. Bestyrelsen arbejder videre med at samle erindringer eller højskolehistorier fra perioden. Et par erindringer er sikret og vil være klar til offentliggørelse om kort tid – og flere er på vej.

Højskolehistoriske tekster

På baggrund af en bevilling fra N.F.S. Grundtvigs fond er Højskolehistorisk Forening og Folkehøjskolernes Forening gået sammen om at genudgive og opdatere Tekster om Folkehøjskolen fra 1975. Hensigten er ”at bidrage til en styrkelse af den generelle bevidsthed om højskolens historie, men også skabe ramme for at bringe historiske forestillinger om højskolens opgave i spil for nutidens højskolepraktikere”.

Der er nedsat et redaktionsudvalg på syv medlemmer: Jonas Møller fra Folkehøjskolernes Forening og Højskolehistorisk Forening, Rikke Holm fra Askov Højskole, Ingrid Ank fra Grundtvigsk Forum og Jonas Christensen fra Silkeborg Højskole. Simon Langkjær (Rødding Højskole), Kjeld Krarup og Mette Havsteen repræsenterer Højskolehistorisk Forening.

Udvalget har afholdt tre møder her i foråret.

Stadig flere tekster, der belyser højskolernes idégrundlag og praksis (snarere end erindring og fortælling), er i spil, men der arbejdes på at få afsluttet redigeringen med 10-15 tekster således, at bogen kan udkomme til november. Udfordringer er bl.a., at nogle ældre tekster er klassiske og næsten uomgængelige, men at de grundlæggende tanker også kan udtrykkes på andre måder. Der er kommet mange nye farver på højskolepaletten siden 1970 og så er der relevante tekster forfattet af kvinder.

Vi håber at kunne arrangere Højskolehistorisk Forum i forbindelse med udgivelsen.

Historisk Konference, Saxoinstituttet

Vi var inviteret til at deltage i Selskabet for Dansk Skolehistorie og Grundtvig Selskabets konference ”Grundtvig og skolen” på Saxo-instituttet. Temaet var Grundtvig og skolen – fra børneskolen, over gymnasiet, højskolen, fagskolerne til universitetet. En række forskere havde forud skrevet om temaet i Selskabets årbog og deltagerne fik på konferencen rig lejlighed til at få uddybet og perspektiveret emnerne.   

Nyhedsbreve

Vi har udsendt to Nyhedsbreve siden sidste generalforsamling.

De kan læses på hjemmesiden: https://hojskolehistorie.dk/foreningen/nyhedsbreve.

Højskoleerindringer

Vi har offentliggjort fem nye erindringer – fra Kunsthøjskolen Thorstedlund, Bornholms Højskole (to stk.), Kvindehøjskolen og Ungdomshøjskolen ved Ribe.

Flere er undervejs, herunder også tidligere omtalte breve fra elev på Ryslinge Højskole i vinteren 1876-77.

Hjemmesiden og Facebook

På hjemmesiden er det nye primært de tilkomne erindringer, men ’bag kulisserne’ arbejder vi fortsat på en præsentation af ”De Navnkundige” – og forventer snarlig offentliggørelse.

Vores Facebook har nu godt 800 medlemmer. Der er glædeligt en stigende aktivitet fra nogle af gruppens medlemmer, som lægger billeder, bøger m.v. op og efterspørger yderligere oplysninger eller supplerende data. Det er fortsat her vi i foreningen har mulighed for gøre opmærksom på nyt på hjemmesiden og nå ud til en bredere kreds af højskolehistorisk interesserede.

Samarbejde om højskolehistorie med Museum Odense

Vi har i årets løb haft nogle indledende kontakter til Museum Odense.

Den mulige fælles interesse ligger i ændringen af fokus hos Den fynske landsby til bæredygtighed, grøn omstilling og fællesskab – og det er under sidstnævnte punkt, at det historiske fællesskab er væsentligt – lige fra dyrkningsfællesskabet over kooperativerne, højskolerne og frem til behovet for nutidens fællesskaber.

De Navnkundige

På en højreside i midten af Højskolebladet findes Højskolehistorisk Forenings lille bidrag ”De navnkundige”. I årets løb har der været publicerer 8 små artikler omfattende personer, der har haft tilknytning til højskolebevægelsen. Årets navnkundige har været skrevet af Mette Havsteen-Mikkelsen, Henrik Yde, Hans Henrik Hjermitslev, Marianne Knudsen og Lars Thorkild Bjørn. De omfatter 4 fortællinger fra højskolens første tid (før 1899) og 4 fra den nyeste historie (1950-2000). Det drejer sig om Jenny la Cour, væveskolen på Askov, Kristian Poulsen, Grundtvigs svigersøn, Eline Begtrup, forstander på Levring Højskole og Jeppe Tang, forstander på Emdrupborg. Af de yngre højskolefolk, er følgende beskrevet: Schultz-Petersen, Krabbesholm, Kachi Ozumba, Grundtvig Institut Nigeria, Karl Andresen, Jaruplund og Johanne Andersen, højskolelærer og første kvindelig præst.

Gennem de sidste 10 år er der udgivet 90 små biografier i Højskolebladet, som vi påtænker at sætte ind på hjemmesiden som et lille højskoleleksikon.

Vi sender en stor tak til vores skribenter og ikke mindst til Højskolebladets redaktør for samarbejdet.

Medlemmer og medlemshvervning

Vores medlemstal har udviklet sig således: 

2023: 24 personlige medlemmer og 36 højskoler (opgjort maj 2023)
2022: 23 personlige medlemmer og 17 højskoler (+ 10 højskoler meldte sig ind i december 2022)
2021: 24 personlige medlemmer og 16 højskoler

Bestyrelsen

Vi har afholdt seks bestyrelsesmøder. Mange opgaver klares vi via mailkorrespon­dance. Vi har fordelt opgaverne, og alle har et eller flere ansvarsområder:

 • Lars Thorkild Bjørn: Højskolebladet og højskolehistoriske kilder
 • Lisbeth Magnussen: Erindringer, Nyhedsbrev, hjemmesiden og Facebook
 • Mette Havsteen-Mikkelsen: Referater, arkiver og studievejledning
 • René Karottki: Det internationale område
 • Henrik Køber: Medlemsregistrering og økonomi
 • Mogens Hemmingsen: Mødeledelse og koordinerende opgaver

Afslutning

Tak til FFD for økonomisk støtte, husly ved møder og værtskab for vores hjemmeside.

Tak til bestyrelsen for det gode og inspirerende samarbejde.

Mogens Hemmingsen