Årsberetning 2021-22

Højskolehistorisk Forening udfører aktiviteter der har til formål at dokumentere og levendegøre højskolehistorien og formidle den mod fremtiden. Her kan du læse om året 2021-2022.

Beretning 2021–22 til generalforsamlingen 31. maj 2022, Højskolernes Hus

Store dele af året 2021 blev præget af de restriktioner, der fulgte med COVID19-epidemien. Derfor har foreningen primært måttet arbejde virtuelt. 

På baggrund af foreningens grundlagspapir og prioritering besluttede bestyrelsen følgende:  
Vi vil arbejde for følgende mål:

 • At skabe rammer for arkiv-, museums- og biblioteks-funktioner, der kan sikre stabile forhold for løbende indsamling, registrering samt formidling af dokumenter og genstande af højskolehistorisk betydning, samt at inspirere til at etablere partnerskaber til løsning af disse opgaver.
 • At rådgive højskolerne om bevaring af arkivmateriale og -genstande, herunder tydeliggøre de lokalhistoriske arkivers betydning.
 • At styrke forskning og undervisning i højskolehistorie gennem kontakter til forskere, undervisere og studerende på de videregående uddannelser.
 • At inspirere til at formidle højskolehistorie, som perspektiverer aktuelle debatter, gennem relevante kanaler, herunder Højskolebladet samt Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD).
 • At bidrage til at fremme højskolehistoriske temaer i Højskolebladet, på møder og kurser for højskolernes elever/kursister, medarbejdere, ledelser og bestyrelser.
 • At opmuntre højskolemennesker til at skrive deres personlige erindringer.

Opgaver 2021-2022

 • Bidrage til nationale og internationale markeringer af folkehøjskolernes betydning.
 • I samarbejde med FFD udgive en historisk tekstsamling, der beskriver forskellige opfattelser af, hvad folkehøjskolernes opgave er.
 • Indsamle og formidle dokumentation om højskoler under besættelsen.
 • Vedligeholde og videreudvikle hjemmesiden hojskolehistorie.dk, der oplyser om og indgår i foreningens arbejde bl.a. ved at formidle højskoleerindringer.
 • Udvikle Facebook-gruppen som supplerende kommunikationsplatform.
 • Udsende 2-3 medlemsbreve.
 • Arbejde for at øge medlemstallet - i særlig grad antallet af højskolemedlemmer.

Vores hovedopgave:

Højskolehistorisk Forening eksisterer for at bidrage til oplysning om det 19. og 20. århundredes danske højskolehistorie og til udvikling af det 21. århundredes højskoler.
Opgaveporteføljen er revideret af foreningens bestyrelse, senest i januar 2022. Den omfatter aktiviteter, der understøtter foreningens formål: at dokumen­tere og levendegøre højskolehistorien og formidle den rettet mod fremtiden. Arbejdet med højskolehistorie er ikke koordineret. Indsamling, beva­ring, forskning og formidling er fordelt på mange institutioner og afhængigt af enkeltpersoners interesse. Megen nyttig viden risikerer at gå tabt i forbindelse med skolelukninger, og når særligt engagerede medarbejdere går på pension. Vi håber, der igen bliver interesse for egentlig højskolehistorisk forskning og at flere uddannelsessøgende på professionshøjskoler og universiteter vil benytte den højskolehistoriske viden i opgaver og større studier.

Rådgivning og aflevering af højskolehistorisk arkivmateriale

Vi modtager jævnligt forespørgsler fra enkeltpersoner, der vil aflevere genstande, arkivalier. Normalt anbefaler vi at aflevere arkivmateriale på dét lokale arkiv, der har professionel betjening. Arkivmateriale af nationalhistorisk betydning kommer til Rigsarkivet.   

Til Rigsarkivets afdeling i Viborg afgik i august en større portion:

 • 350 udklipsbøger fra Højskolernes Sekretariat (samlet af Arne Andresén) med kronologisk ordnede avisudklip vedr. især danske højskoler i perioden 1950-1989.
 • 87 æsker med Øivind Helweg Arnfreds arkiv, overdraget fra Friskolearkivet i Ollerup. Han var bl.a. en årrække danske højskolers repræsentant i internationale anliggender.
 • 260 æsker med bl.a. småtryk, pjecer og programmer fra højskoler, ligeledes fra Friskolearkivet.
 • 3 kasser med arkivmateriale fra Kolding Højskoles første tid, bl.a. fra Jørgen Knudsen, en af højskolens grundlæggere.

Dette materiale bliver nu ordnet og registreret af Rigsarkivets folk. Også Vartov-arkivets arkivalier befinder sig i Rigsarkivets store haller. https://grundtvig.dk/wp-content/uploads/2019/11/arkivalier-vartov-arkivet-1.pdf

Tilgængeligheden fremover er fri, dog er materialet fra Kolding Højskole tilgængeligt efter arkivlovens bestemmelser (dispensation kan søges hos rigsarkivaren).

Selvom Højskolehistorisk Forening ikke selv kan modtage og opbevare arkivalier, vil vi meget gerne være behjælpelige med at finde et relevant, ofte lokalhistorisk, arkiv at aflevere højskolerelaterede billeder og andet materiale til. I det offentligt tilgængelige arkivvæsen kan materialet blive registreret og opbevaret på behørig vis. Og det kan søges på www.arkiv.dk.

Anden rådgivning

Foreningens bestyrelsesmedlemmer får ofte henvendelse fra aviser, tidsskrifter, studerende om højskolehistoriske spørgsmål. Det er særlig, når dagbladene laver emnetillæg om højskoler. Senest en henvendelse morsom henvendelse fra forfatterparret Øbro & Torsbjerg, der vil skrive en (krimi)roman, der skal foregå på en højskole. Lars Thorkild Bjørn har ydet faglig bistand til Nordisk Film ved udarbejdelse af manus til filmen Befrielsen. Det begyndte egentlig for 3 år siden og der er udarbejdet ikke mindre end 4 udgaver af manus inden den endelige udgave, der blev filmet i marts-april i år på Ryslinge Højskole. Nu foregår klipning, musik og lydredigering.

Højskoler under besættelsen

Med arbejdstitlen: Beslaglagte højskoler 1940-46 blev en 25 sider lang artikel om højskolerne under den tyske besættelse offentliggjort 9. april 2022. Artiklen er navngivet: Da krigen kom til højskolen og findes på hjemmesiden i en almindelig udgave og i en særlig printvenlig udgave (hvor vi har fået god hjælp fra Katrine Dahlerup, FFD). To års indsamling af materiale fra personer, skoler og lokalarkiver er resulteret i en beskrivelse af forholdene på højskolerne samt en oversigt over samtlige højskolers situation og beslaglæggelsesperiodernes længde. I de først fire krigsår gjaldt det indkvartering af værnemagtssoldater og fra 1945 flygtninge hovedsagelig fra Østpreussen. Enkelte højskoler modtog internationale fanger og flygtninge fra andre lande (Polen og Baltikum).

Beskrivelsen har fået en rosværdig omtale i pressen.

Højskolehistorisk oversigt (status)

Indimellem dukker der højskoler op, som hidtil har været ukendt for bestyrelsen. En forestående ajourføring af henholdsvis den kronologiske, alfabetiske og adresseoversigt over landets højskoler vil derfor komme i løbet af indeværende år. Ajourføringen vil bl.a. omfatte ”nye højskoler” som Forhåbningsholms kvindehøjskole på Frederiksberg og Højskolen på Lustrupholm ved Ribe. Samtidig har vi modtaget en del mindre rettelser og tilføjelser til oversigten.

Højskoler i perioden 1960 – 2000

Bestyrelsen har i det sidste år sat særlig fokus på ”det store højskoleboom” 1960 - 2000, hvor der blev oprettet lige knap 100 højskoler. En opgørelse viser, at kun ¼ af disse højskoler er virksomme i dag. I den samme periode blev 12 ældre højskoler (oprettet før 1959) nedlagt. Tvind højskolerne udgør kun 7 af de i alt 93 nedlagte skoler. Bestyrelsen anser det for en opgave at forsøge at sikre fortællinger om disse nedlagte højskoler, mens der endnu lever tidligere forstandere eller lærere, der kan fortælle om skolernes virksomhed.

Blandt de erindringer vi har på foreningens hjemmeside er 12 af denne periodes højskoler beskrevet. Bestyrelsen arbejder videre med at samle erindringer eller højskolehistorier fra perioden. Et par erindringer er sikret og vil være klar til offentliggørelse om kort tid – og flere er på vej.

Nyhedsbreve

Vi har udsendt to Nyhedsbreve siden sidste generalforsamling. Som noget nyt er Nyhedsbrevene at finde på forsiden af vores hjemmeside, således andre end medlemmerne kan følge vores arbejde.

Erindringer

En enkelt erindring er offentliggjort: Tidligere leder af Højskolernes Sekretariat 1958-61, Alfred Dam, beskriver levende sine pionerår, hvor det bl.a. handlede om at få tag i de unge.

Yderligere 2-3 erindringer er under redigering og på vej til offentliggørelse.

Hjemmesiden og Facebook

Hjemmesiden ajourføres løbende og den mest markante tilføjelse har været artiklen om de beslaglagte højskolers vilkår 1940-46. I besøgsstatistikken har vi kunnet notere et ekstraordinært højt besøgstal lige efter offentliggørelsen i april.

Facebook har vi godt 750 følgere. Vi får kommentarer til egne opslag og flere lægger interessante ting op, som kun kommer frem i kraft af denne platform, idet vi når en langt bredere kreds end foreningens medlemmer. Tilsagn om erindringsbidrag er også kommet ad denne vej.

Håndværkerafdelinger v. danske folkehøjskoler

I forbindelse med et Højskolehistorisk Forum på Vallekilde højskole i 2014 blev der lavet en ufuldstændig oversigt over håndværkerafdelinger på danske højskoler. Denne oversigt er suppleret og vil blive redigeret til offentliggørelse på vores hjemmeside i løbet af indeværende år.    

Samarbejde om højskolehistorie med Odense Bys museer

Tilbage i 2014 havde foreningen en kontakt til Odense Bys Museer om et muligt museumssamarbejde i tilknytning til Den fynske Landsby. Kontakten førte dengang ikke til noget resultat, men nu er den genoptaget og vi afventer ny muligheder.

De Navnkundige i Højskolebladet

De små historiske personbeskrivelser i Højskolebladet blev i begyndelsen publiceret under titlen ‘Koryfæer’. Det blev i 2012 ændret til ‘højskolens outsider’. Fra og med 2013 fik Højskolehistorisk Forening ansvaret for artiklerne, der fra sept. 2013 omdøbtes til ‘De navnkundige’. Dette samarbejde er vi fra foreningen meget glade for.

I de forløbne år har rubrikkerne været skrevet af Mette Havsteen-Mikkelsen, Alfred Agergaard, Mogens Hemmingsen og Lars Thorkild Bjørn. Vi har igangsat arbejdet med at klargøre en række af De navnkundige til offentliggørelse på vores hjemmeside.

Kontakten til FFD

Ved årsmødet i FFD på Aarhus Idrætshøjskole (30. aug. – 1. sept. 2021) var foreningen repræsenteret ved Lars Thorkild Bjørn, der gav en kort beretning om foreningens virke. Forsamlingen udtrykte stor tilfredshed ved oplysningerne om, at foreningen havde overført alle arkivalier til Landsarkivet i Viborg.

Transskribering af højskolebreve

Mikkel Skovgaard har transskriberet en række højskolebreve fra Laust Andersen Sejbjerg (1858-1909). Laust var elev på Ryslinge Højskole i vinteren 1876-77, den sidste vinter at grundlæggeren forstander Johannes Clausens ledede højskolen.

Brevene vil senere komme på hjemmesiden. Det var afdøde forst. Ole Jensen, der overlod brevene til foreningen.

Medlemmer
Vores medlemstal har udviklet sig således: 

2021:  25 enkeltmedlemmer og 16 højskoler, i alt 41 medlemmer

2020:  21 enkeltmedlemmer og 33 højskoler, i alt 54 medlemmer

2019:  34 enkeltmedlemmer og 26 højskoler, i alt 60 medlemmer

Bestyrelsen
Vi har afholdt seks bestyrelsesmøder. Mange opgaver klares vi via mailkorrespon­dance. Vi har fordelt opgaverne, og alle har et eller flere ansvarsområder:

 • Lars Thorkild Bjørn: Højskolebladet og indsamling af højskolehistoriske kilder
 • Lisbeth Magnussen: Hjemmesiden og Facebook
 • Hans Grishauge: Historiemessen
 • Mette Havsteen-Mikkelsen: Arkiver samt UNECSO
 • Mikkel Skovgaard: Regnskab og medlemsregistrering
 • Mogens Hemmingsen: Mødeledelse og koordinerende opgaver
 • Kjeld Krarup: Referater

Afslutning
Tak til FFD for økonomisk støtte, husly ved møder og værtskab for vores hjemmeside.

Tak til bestyrelsen for det gode og inspirerende samarbejde.

Mogens Hemmingsen