Årsberetning 2017-18

Højskolehistorisk Forening udfører aktiviteter der har til formål at dokumentere og levendegøre højskolehistorien og formidle den mod fremtiden. Her kan du læse om året 2017-2018.

Beretning 2017–18 til generalforsamlingen 24. maj 2018 i Højskolernes Hus

Vores opgaver i for 2017 – 2018 udsprang af foreningens grundlagspapir og prioritering af opgaver: 

Opgaver 2017-18

 • Deltage i Historiske dage i Øksnehallen d. 9.-11. marts 2018.
 • Bidrage til nationale og internationale markeringer af folkehøjskolernes betydning.
 • Forberede et bidrag til markering af 175-året for højskolernes start (i 2019) - f.eks. i form af en højskolefilm.
 • Vedligeholde og videreudvikle hjemmesiden www.hojskolehistorie.dk, der oplyser om og indgår i foreningens arbejde bl.a. ved at formidle højskoleerindringer.
 • Udvikle Facebook-gruppen som supplerende kommunikationsplatform.
 • Udsende 2-3 medlemsbreve.

Sammenlagt en række aktiviteter, der understøttede foreningens formål: at dokumen­tere og levendegøre højskolehistorien og formidle den mod fremtiden.

Vi har udsendt to Nyhedsbreve siden sidste generalforsamling. I Nyhedsbrevene gøres status over dele af årets arbejde. 

Vores hovedopgave:

Højskolehistorisk Forening eksisterer for at bidrage til oplysning om det 19. og 20. århundredes danske højskolehistorie og til udvikling af det 21. århundredes højskoler.

Arbejdet med højskolehistorie er ikke koordineret. Indsamling, beva­ring, forskning og formidling er fordelt på mange institutioner og afhængigt af enkeltpersoners interesse. Vigtig viden risikerer at gå tabt i forbindelse med skolelukninger, og når særligt engagerede medarbejdere går på pension.

Kulturministerens initiativer

Højskolehistorisk Forening har med interesse fulgt kulturministerens initiativer til omlægning af museumsstøt­ten og liste over immateriel dansk kulturarv.

Foreningen arbejder bl.a. for etablering af et natio­nalt højskolehistorisk videns­center og for, at højskolekultur bliver optaget på UNESCO’s repræsentative liste over verdens immaterielle kulturarv.

Højskolehistorisk videnscenter

Foreningen knyttede først visionen om et højskolemuseum til den tidligere Grundt­vigs Høj­skole på Frilandsmuseet, der har store bygningsmæssige kvali­teter og stor symbol­værdi. Det blev af nedprioriteret af Nationalmuseets direktion i 2013.

Efter rådgivning fra daværende kulturminister Marianne Jelved og Kulturstyrelsen indledte foreningen i 2014 drøftelser med Museet på Sønderskov og Askov Højskole om etablering af et Højskolehistorisk VidensCenter i Vejen Kommune. Arbejdet mundede ud i planer for et nationalt Højskolehistorisk Partnerskab, som måtte stilles i bero grundet manglende ressourcer i 2016.

Initiativerne blev støttet af Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark, ligesom interesse­rede univer­sitets­for­skere gav tilsagn om at stil­­le deres viden til rådighed.

Foreningens erfaringer tyder på, at der er behov for statslige midler til såvel etable­ring som drift af denne type nationale aktiviteter i tilknytning til eksisterende museer, hvis projektet skal lykkes.

Immateriel kulturarv - Højskolen og UNESCO

Ved årsskiftet 2011 -2012 opstod spørgsmålet, om folkehøjskolen kunne være et dansk bidrag til UNESCOS liste over menneskehedens immaterielle kulturarv. FFD og Højskolehistorisk Forening sendte i april 2012 en fælles henvendelse til Dansk Folkemindesamling med opfordring til at undersøge denne mulighed. Dansk Folkemindesamling svarede, at Danmark i lighed med andre europæiske lande på det tidspunkt ikke indstillede kandi­da­ter til UNESCO’s liste.

I juli 2015 vandt højskolekultur efter indstilling fra Højskolehistorisk Forening dagbladet Politikens afstem­ning om mulige danske kandidater til listen. I forlængelse af afstemningen åbnede daværende kultur­minister Bertel Haarder for, at Danmark kunne indstille kandidater til UNESCO.

Højskolehistorisk Forening har i 2018 bidraget til Det Kongelige Biblioteks hjemmeside Levende kultur med en beskrivelse af Den danske folkehøjskole.

Foreningen for Højskolehistorie vurderer, at Den danske folkehøjskole er en oplagt dansk kandidat til UNESCO’s repræsentative liste over den immaterielle kulturarv.

Vi har indsendt beskrivelsen af den danske folkehøjskole til fortegnelsen over immateriel kulturarv. En fortegnelse udarbejdet af Dansk Folkemindesamling, som et katalog over eksempler på immateriel kulturarv i Danmark.

Indsendelse af bidrag til fortegnelsen er første skridt i ansøgningsprocessen. Det er et krav fra UNESCO af det element, man ønsker optaget på den repræsentative liste er indskrevet på fortegnelsen. Bidraget skal opdateres hvert tredje år. Det vil konkret sige, at vi skal gennemgå bidraget og se, om der er behov for ændringer i beskrivelsen i løbet af 2020. Ønsker vi at søge om at komme på repræsentative liste, skal vi ansøge senest januar 2021.

FFD har i maj i år givet en bevilling, så det er muligt at købe den nødvendige hjælp til at skrive en kvalificeret ansøgning.

Derefter vil Dansk Folkemindesamling i samarbejde med en referencegruppe vurdere, om ansøgningerne lever op til UNESCOs kriterier og formalia. Alle godkendte ansøgninger videresendes til Kulturministeriet. Kulturminister Mette Bock vil efterfølgende afgøre, om hun vil anbefale et eller flere af forslagene til UNESCO (frist marts 2021). Det er en lang og ressourcekrævende proces at ansøge om optagelse på UNESCOs lister.

Vores bidrag til fortegnelsen har fået følgende indledning:

Den danske folkehøjskole – en unik form for dannelse

Folkehøjskolens værdigrundlag formidlet gennem sproget og fortællingen, foredraget og sangen - og ikke mindst gennem det hjemlige fællesskab i kostskoleformen - er immateriel kulturarv, der har betydning for mange menneskers livssyn og hverdagskultur. Den eksamensfrie og demokratisk dannende folkehøjskole har siden starten i 1844 haft en mærkbar gennemslagskraft verden over.

Højskolehistorisk Forening repræsentation på Historiske Dage 2018

”Det er jo ren højskole: fortælling, debat i de fire foredragssale – og gruppesamtale med eksperter på de mange stande. Og midt i hele udstillingen finder vi naturligvis Højskolerne og Grundtvig.” – sådan konkluderede en af gæsterne på den store historiemesse, der blev afholdt i Øksnehallen i København 10.-11. marts.

Det er fjerde gang, at der arrangeres Historiske Dage i København og Højskolehistorisk Forening har nu været med to gange.  Vi må betegne det som en stor succes.

Foreningens stand var begge dage bemandet med bestyrelsen og tidl. leder af Højskolernes Sekretariat Arne Andresén. Det har været en fornøjelse at møde så mange gamle højskoleelever, der som trofaste ambassadører gerne ville ajourføres om højskolernes aktuelle situation – men også mennesker uden højskoleerfaring. Der er blevet udleveret ganske mange kataloger over højskolernes lange og korte kurser.

Højt over standen hang to nye bannere med Højskolehistorisk Forenings bomærke, synlige fra mange sider. Vort særlige blikfang var i år den gamle talerstol fra Grundtvigs Højskole og arkitekt Nyrops forstanderstol lavet på Vallekilde til Holger Begtrup, Frederiksborg Højskole. Grundtvigs Højskole havde velvilligt stillet de historiske møbler til rådighed for foreningen. På standen vistes også en historisk billedkavalkade fra en stor Tv-skærm udlånt fra Højskolernes Hus. Det var særlig de tre ”roll-ups” med navne på samtlige højskoler 1844-2016, der igen i år gav rige samtalemuligheder med publikum.

Foruden selve standen var højskolerne særdeles aktivt repræsenteret på festivalens forskellige scener.  Kulturborgmester Nico Grünfelds åbning af historiemessen foregik som en morgensamling, hvor Højskolesangbogen kom i brug med Jørgen Anker Jørgensen ved klaveret.

Hele lørdagen gik Astrid Søe rundt på udstillingen som Grundtvig med en kæmpe højskolesangbog under armen. Førstedagen sluttede med foredrag af Jørgen Carlsen, der på Grøn Scene talte om Højskolen og den immaterielle kulturarv.

Om søndagen blev publikum mødt ved indgangen til Øksnehallen af ”Moder kor and The Highschool Kids” – tidligere elever fra Grundtvigs Højskole med højskolelærer Mette Heister som korleder.  Koret var naturligvis også med ved fællessangtimen på Rød Scene, hvor Hans Grishauge og Jørgen Anker Jørgensen samlede omkring 150 syngende gæster til en halv times morgensang.

Midt på dagen fik vi klaveret sat over på vores stand, hvor tidl. højskoleelev Jonatan Karuse-Jensen fik det sangglade publikum til igen at tage Højskolesangbogen frem.

Sidst på dagen fik vi besøg at filosof Lene Rachel Andersen, der fra Grøn Scene talte om hendes nye bog ”The Nordich Secret” for der næst at slutte dagen på Rød Scene, hvor museumschef Flemming Petersen fortalte om højskolerne og vindmølleeventyret bistået af tidligere højskolelærer Asbjørn Bjerre.

Invitation til danske højskoler om medvirken ved historiemessen 2019

Vores deltagelse på historiemessen var så god en oplevelse, at vi i bestyrelse har besluttet, at sende en invitation ud til alle landets højskoler, for at spørge om én eller flere højskoler har lyst til at komme med indslag på standen eller på én af scenerne. Indslag skal selvfølgelig have en historisk karakter i form af tale, musik, sang, teater, krop eller lignende?

Højskoleerindringer

Siden sidste generalforsamling er der kommer to højskoleerindringer mere på hjemmesiden fra henholdsvis Husflidshøjskolen i Kerteminde og Solhavegård.   

Rådgivning og aflevering af højskolehistorisk arkivmateriale

Vi modtager jævnligt forespørgsler fra enkeltpersoner, der vil aflevere genstande, arkivalier eller søge hjælp i deres slægtshistoriske arbejde. Normalt anbefaler vi, at aflevere arkivmateriale på dét lokale arkiv, der har professionel betjening. Arkivmateriale af nationalhistorisk betydning kommer til Rigsarkivet.   

Hjemmesiden

Hjemmesiden er blevet omstruktureret og fået nyt, flot design. Erindringssiderne, de højskolehistoriske facts, oplysninger om foreningen m.m. er justeret med nyt layout.

Nu mangler blot er en halv snes billeder af højskolebygninger (til den alfabetiske oversigt over erindringerne).

Besøgstallet ligger stabilt omkring 1000 individuelle hits pr. måned.

De mere end 35 højskolefortællinger giver et nuanceret billede af højskolehistorien, og flere spændende fortællinger er på vej.

Højskolebladet

”De navnkundige” er blevet Højskolehistorisk Forenings faste rubrik i Højskolebladet og er foreningens konkrete kontakt til ”højskolefolket”. Her kan man nu finde en række korte personbeskrivelser på bladets hjemmeside. 

Foreningen inviterer til debat på Facebook! 

Højskolehistorisk Forening er kommet på Facebook for at skabe debat, aktualisere højskolernes historiske indflydelse og opfordre til at dele sine højskoleerindringer. I gruppen for Højskolehistorisk Forening kan alle være med til at levendegøre og diskutere folkehøjskolens historie. Facebook kan også bruges til at efterspørge og udveksle oplysninger f.eks. i forbindelse med slægtshistorie.

Vi opfordrer alle til at dele erindringer, meninger og tanker om folkehøjskolernes historie gennem billeder, artikler, egne tekster osv. Invitér gerne netværk til gruppen, så debatten kan blive så mangfoldig som muligt.

Højskolehistorisk oversigt

På hjemmesiden hojskolehistorie.dk findes den værdifulde oversigt over samtlige højskoler i Danmark i perioden 1844 til 2017 – med både en kronologisk og en alfabetisk indgang.

318 højskoler på 172 år. Nogle højskoler har kun eksisteret i kort tid, medens andre har rigtig mange år på bagen.

Tidl. formand og konsulent i Efterskoleforeningen, Arne Kristiansen har udarbejdet en tilsvarende oversigt over efterskolernes historie. Tilsammen vil disse to oversigter været meget værdifulde kilder til de to skoleformers historie.

Medlemmer

Vores medlemstal har udviklet sig således: 

2017: 38 enkeltmedlemmer og 19 højskoler, i alt 57 medlemmer
2016: 40 enkeltmedlemmer og 19 højskoler, i alt 59 medlemmer
2015: 35 enkeltmedlemmer og 19 højskoler, i alt 54 medlemmer.
2014: 36 enkeltmedlemmer og 23 højskoler i alt 59 medlemmer.
2013: 40 personlige medlemmer og 23 højskoler i alt 63 medlemmer
2012: 32 personlige medlemmer og 13 højskoler i alt 45 medlemmer.

Bestyrelsen

Vi har afholdt fire bestyrelsesmøder. Mange opgaver klares vi via mailkorrespon­dance. Vi har fordelt opgaverne, og alle har et eller flere ansvarsområder:

 • Lars Thorkild Bjørn: Højskolebladet og indsamling af højskolehistoriske kilder
 • Lisbeth Magnussen: Hjemmesiden
 • Hans Grishauge: Historiemessen
 • Mette Havsteen-Mikkelsen: Styregruppen for samarbejdet om Højskolehistorisk Videnscenter og UNECSO
 • Ditte-Marie Baungaard Christensen: Regnskab og Facebook
 • Mogens Hemmingsen: Mødeledelse og koordinerende opgaver

Uden for bestyrelsen:

 • Kjeld Krarup: Referater, arkivalier

Afslutning

Tak til Højskolernes Hus for husly ved bestyrelsesmøder. Tak til FFD for den økonomiske støtte.
Tak til bestyrelsen for det gode og inspirerende samarbejde.

Mogens Hemmingsen