Årsberetning 2014-15

Højskolehistorisk Forening udfører aktiviteter der har til formål at dokumentere og levendegøre højskolehistorien og formidle den mod fremtiden. Her kan du læse om året 2014-2015.

Bestyrelsens beretning 2014 - 2015 blev fremlagt af formand Mogens Hemmingsen på Generalforsamlingen den 13. april 2015 i Højskolernes Hus.

Efter generalforsamlingen i april 2014 i Højskolernes Hus vedtog bestyrelsen mål for det kommende års arbejde.

Sammenlagt en række aktiviteter, der understøtter foreningens formål: at dokumentere og levendegøre højskolehistorien og formidle den mod fremtiden.
Vi har udsendt 2 medlemsbreve siden sidste generalforsamling.

Højskolehistorisk VidensCenter

I Højskolehistorisk Forening har vi stadig en stor drøm om at skabe et VidensCenter med biblioteks-, arkiv- og museumsfunktioner, som har fokus på højskolens fortid, nutid og fremtid.

Vi havde håbet på en økonomisk støtte fra Region Syddanmark til at intensivere det forberedende arbejde. Det lykkedes ikke i første omgang, men regionen har anbefalet os at søge igen, og vi forbereder en ny ansøgning til 1. juni 2015. Vi har brug for midler til det arkiv- og museumsfaglige forarbejde samt til afklaring af byggetekniske og juridiske spørgsmål.

Vi har nu indledt drøftelser med Museet på Sønderskov om ideen. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med geografisk ansvar for Vejen Kommune. Da museets område rummer både Rødding Højskole og Askov Højskole, er højskolehistorien et naturligt fokuspunkt i dets forskning og formidling.

Højskolehistorisk Forening planlægger sammen med repræsentanter for Museet på Sønderskov, Askov Højskole og Rødding Højskole at skabe et projekt, der kan bidrage til at udvide museets igangværende højskolehistoriske arbejde, så perspektivet bliver nationalt.

Vi ønsker et ligeværdigt samarbejde mellem institutionen Museet på Sønderskov, højskolerne og Højskolehistorisk Forening, hvor parterne hver især bidrager med deres særlige kompetencer. Vores bidrag kan være foreningens netværk og dens omfattende højskolehistoriske viden og erfaring.

Den nedsatte arbejdsgruppe skal afklare: bygningsbehov, indhold og målgrupper, organisation og jura, finansiering af drift og anlæg, kontakt til fonde m.m.

Hovedvægten blev lagt på arbejdet med at komme videre med det højskolehistoriske videnscenter, højskoleerindringer og andet vigtigt højskolehistorisk stof til hjemmesiden, vores deltagelse på Folkemødet på Bornholm, bidrag til Højskolebladet og afviklingen af Højskolehistorisk Forum.
Gundlagspapiret revideres årligt efter generalforsamlingen.

Hjemmesiden

Foreningens hjemmeside udvikles løbende, og besøgstallet ligger for øjeblikket stabilt omkring femhundrede individuelle hits pr. måned.

De indtil nu 29 højskolefortællinger giver et nuanceret billede af højskolehistorien. Flere spædende fortællinger er på vej.

Der er kommet et afsnit om "Citater" med en række definitioner og tolkninger af skiftende tiders forståelse af folkehøjskolen. Og et afsnit om "Hvad er en folkehøjskole", der parallelt viser nogle helt overordnede leksikalske intentioner, men samtidig giver en vidtstrakt fortolkningsfrihed til den enkelte skole. Begge afsnit giver en indsigt i begrebet skolefrihed.

Vi har fået værdifuldt kildemateriale om højskolelitteratur, film, mad, og oversigt over skolers oprettelse og nedlæggelse.

Højskolefortegnelse

Den kommende oversigt over alle højskoler fra den fra første i 1844 til den nyeste i 2015 har ikke tidligere været udarbejdet. Lars Thorkild Bjørn har med dette arbejde givet et vægtigt bidrag til højskolehistorien.

Fortegnelsen omfatter højskolens navn, oprettelsesår, første forstander, årstal for ophør eller overgang til anden skoleform samt evt. bemærkninger. Vi har foreløbig registreret knap 300 højskoler. Oversigten vil inden længe være at se på vores hjemmeside.

Højskolelitteratur

Vi har oprettet en litteraturfortegnelse over 12 bøger om Danmarks Folkehøjskoler. Denne oversigt omfatter kun samleværker, men vil fremover blive udvidet med flere mere specielle bøger om enkelte sider af højskolebevægelsen og debatbøger.

Højskolebladet

De navnkundige: Samarbejdet med Højskolebladet er til stor glæde for bestyrelsen og forhåbentlig også for bladets læsere. Højskolebladet har i januar fået nyt layout. Sidetallet er forøget, og hvor bladet tidligere kom med 12 numre om året er det skåret ned til 8 numre. Det betyder lidt færre navnkundige-artikler. Til gengæld kan en del artiklerne genlæses på Højskolebladets hjemmeside under rubrikken Navne.

Det er planen i 2015 at koncentrere artiklerne om navnkundige kvinder i højskolen. Af medskribenter skal nævnes tre tidligere højskolelærere: Jutta Bojesen-Møller, Jens Bilgrav-Nielsen og Anette Wolthers.

Højskole-quiz: Højskolebladets redaktion har bedt Højskolehistorisk Forening levere et citat som grundlag for quiz: "Hvem sagde? ". Her forsøger vi at finde frem til interessante citater af højskolefolks "guldkorn", som læserne kan gætte på - og oven i købet være heldige at vinde en boggave.

Wikipedia

Vi modtager løbende forespørgsler om skolernes mulighed for at godkende, hvad der skrives på Wikipedia.

Det er Wikipedias grundprincip at være et leksikon baseret på, at brugerne selv opretter, skriver og redigerer artiklernes indhold. Et andet af Wikipedias principper er, at en artikel skal være verificerbar op mod en pålidelig kilde.

Vi har talt med folk med kendskab til dette netbaserede leksikon og fået det råd, at ønsker man at være skribent til Wikipedia, er det en stor fordel altid at forsyne artiklen med så mange litteraturhenvisninger som muligt. Det skulle ikke være svært, da de fleste højskoler kan henvise til flere bøger, årsskrifter og artikler.

Folkemødet på Bornholm

Foreningen deltog i sommer 2014 på Folkemødet på Bornholm. Vi havde en aften lånt et telt hos Grundvigs Forum og inviterede interesserede indenfor til en sangaften med sange valgt af tidligere højskoleleever, som i dag er politikere og meningsdannere. Vi havde stillet spørgsmålet: "Hvad skete der, da du stødte ind i højskolen?"

Det blev en aften til stor tilfredshed og med stort udbytte for de deltagende. Derfor har vi besluttet også at deltage i 2015 og stiller nu spørgsmålet til de inviterede indledere. "HVAD HØJSKOLEN GJORDE VED DIG - eller kom og fortæl din bedste højskoleanekdote".

Lørdag den 13. juni i "Grundtvig-teltet" på Nordlandspladsen lige over for Cirkuspladsen på Strandvejen. Der er plads til 15 fortællere, og man kan forhåndstilmelde sig. Hver fortæller skal vælge en yndlings-højskolesang som fællessang.

Aftenens program vil komme til at handle om Højskole og Fortælling afvekslende med fællesang fra højskolesangbogen.

Indsamling og søgning af arkivalier

Bestyrelsen kan i begrænset omfang bistå med aflevering eller stå for midlertidig opbevaring. Vi håber på inden længe at kunne henvise højskoler og enkeltpersoner til Museet på Sønderskov.

I januar i år blev akivdatabasen Arkibas afløst af det nye site www.arkiv.dk. Denne nye database er en guldgrube for alle historieinteresserede.

Højskolehistorisk Forum

I 2014 besøgte vi Vallekilde Højskole og så på højskolens omfattende arkiv og historiske samling (arkivalier, billeder, bøger, film m.m.), der er under opbygning. Vi fik samtidig indblik i bevægelsen "Bedre byggeskik", som har rødder i Vallekilde Højskoles Håndværkerskole. Skolen blev skabt af bygmester Andreas Bentsen og videreført af hans søn, arkitekt Ivar Bentsen. Den kom til at præge dele af arkitekturen, bl.a. i Nordvestsjælland frem til midten af 1960'erne.

Vi planlægger det kommende Højskolehistoriske Forum i tilknytning til arbejdet med det højskolehistoriske VidensCenter. Vi tilstræber at holde det lørdag den 29. august, hos vores kommende samarbejdspartnere. Nærmere herom senere.

Bestyrelsen

Der er afholdt fire bestyrelsesmøder. Mange opgaver klares vi via mailkorrespondance. Vi har fordelt opgaverne, og alle har et eller flere ansvarsområder:

- Lars Thorkild Bjørn: Højskolebladet og indsamling af højskolehistoriske kilder
- Lars Høbye: Hjemmesiden og samarbejdet om VidensCenter  
- Anette Wolthers: Højskolehistorisk Forum
- Hans Grishauge: Folkemødet
- Kjeld Krarup: Referater, arkivalier
- Arne Andrèsen: Regnskab og medlemskartotek
- Mogens Hemmingsen: Mødeledelse og koordinerende opgaver

Medlemmer

Vores medlemstal har udviklet sig således:
2014: 36 enkeltmedlemmer og 23 højskoler i alt 59 medlemmer. 2013: 40 personlige medlemmer og 23 højskoler i alt 63 medlemmer 2012: 32 personlige medlemmer og 13 højskoler i alt 45 medlemmer.

Afslutning

Tak til Højskolernes Hus for husly ved bestyrelsesmøder. Tak til bestyrelsen for det gode og inspirerende samarbejde.

 

Museet på Sønderskov
Museet på Sønderskov