Årsberetning 2013-14

Højskolehistorisk Forening udfører aktiviteter der har til formål at dokumentere og levendegøre højskolehistorien og formidle den mod fremtiden. Her kan du læse om året 2013-2014.

Bestyrelsens beretning 2013 - 2014 blev aflagt af foreningens formand Mogens Hemmingsen på generalforsamlingen i Højskolernes Hus den 30. april 2014.

Efter generalforsamlingen i 2013 på Grundtvigs Højskole vedtog bestyrelsen mål for årets arbejde. Vi har løbende orienteret medlemmerne via hjemmesiden og i et medlemsbrev:

Vi har arbejdet med:

 • At videreføre bestræbelserne for at skabe et nationalt højskolemuseum med arkiv-, museums- og biblioteksfunktioner, der giver stabile forhold for løbende indsamling, registrering samt formidling af dokumenter og genstande af højskolehistorisk betydning.
 • At inspirere til at etablere partnerskaber til løsning af disse opgaver.
 • At rådgive højskolerne om bevaring af arkivmateriale og -genstande.
 • At opfordre højskolerne til at tilbyde deres frivillige eller ansatte at gennemføre arkivuddannelse.
 • At inspirere til at formidle højskolehistorie, som perspektiverer aktuelle debatter, gennem relevante kanaler herunder Højskolebladet samt Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark (FFD).
 • At opmuntre højskolemennesker til at skrive deres personlige erindringer.
 • At vedligeholde hjemmesiden www.hojskolehistorie.dk, der oplyser om og indgår i foreningens arbejde bl.a. ved at formidle højskoleerindringer.
 • At udsende 2-3 medlemsbreve årligt.
 • At afholde et Forum i 2014 om den fremadrettede anvendelse af højskolehistorie.
 • At styrke forskning og undervisning i højskolehistorie gennem kontakter til forskere undervisere og studerende på de videregående uddannelser.
 • At opbygge og vedligeholde et netværk af personer og institutioner med interesse for højskolehistorie.

Vi har ikke nået at arbejde med:

 • At bidrage til at fremme højskolehistoriske temaer på møder og kurser for højskolernes elever/kursister, medarbejdere, ledelser og bestyrelser.
 • At inspirere til produktion af en højskolefilm i forbindelse med jubilæet i 2019, som markerer 175 året for højskolernes start.

Det nationale højskolemuseum

Højskolehistorisk Forening har siden den blev stiftet i 2008 haft en vision om at skabe et nationalt højskolemuseum, der beskriver højskolebevægelsens fortid og nutid samt inspirerer dens fremtid.

I begyndelsen håbede vi, at drømmen kunne realiseres på Grundtvigs Højskole i Lyngby, som ligger på Frilandsmuseets grund. Vi drøftede længe ideen med repræsentanter for Frilandsmuseet. Drøftelserne sluttede imidlertid med, at Nationalmuseets direktion, som Frilandsmuseet hører under, valgte at prioritere andre opgaver. 

Derfor har vi i den senere tid søgt nye partnere for museumsinitiativet.

Foreningen har udarbejdet en projektskitse, der er drøftet med kulturminister Marianne Jelved, Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, en privat fond og flere andre interessenter på museumsområdet. Alle er positive og hjælpsomme. 

Alligevel har Højskolemuseet endnu ikke fundet hverken sine partnere eller sin endelige placering, men vi har begrundet håb om, at det nok skal lykkes.

Når og hvis det sker, udsender vi fluks et ekstranummer af foreningens medlemsbrev!

Hjemmesiden

Foreningens hjemmeside udvikles løbende, og besøgstallet ligger for øjeblikket stabilt omkring femhundrede individuelle hits pr. måned.

De senest tilkomne bidrag er:

 • Dansk amerikaneren Hans Kristensens dagbogsnotater fra ophold på Salling Højskole og Askov Højskole først i 1900-tallet.
 • Niels Zandhers refleksioner over sit virke som lærer på Grundtvigs Højskole Frederiksborg i vinteren 1958-59.
 • Niels Villefrance Andersens oplevelser på Ungdomshøjskolen ved Ribe i 1960'erne.
 • En samling historiske og aktuelle leksikondefinitioner af begrebet folkehøjskole.
 • Et båndet foredrag med højskoleforstander J. Th. Arnfred på Askov Højskole fra 1975. 

Vi er glade for disse højskolefortællinger, der efterhånden tegner et nuanceret billede af højskolehistorien. Vi modtager og offentliggør også meget gerne fortællingen om dit højskoleliv.

Se skrivevejledningen

Højskolebladet

Navnkundige: Samarbejdet med Højskolebladet har været rigtig godt I det forløbne år. På bladets sidste tekstside har Højskolehistorisk Forening mulighed for at bidrage med en lille rubrik (200 ord) om en person med tilknytning eller betydning for højskolen.

Det er blevet til 11 små artikler om 4 kvinder og 7 mænd. 5 af de omtalte personer havde deres virke I 1800-tallet, 2 i første og de sidste 4 i anden halvdel af 1900-tallet.

Højskolehistorisk Forening vil gerne takke Højskolebladets for at give foreningen plads til at fortælle om personer, der sikkert har været læsere af dette blad gennem dets 138-årige levetid. Desuden vil vi gerne takke de personer udenfor bestyrelsen, som har bidraget med indlæg under rubrikken "Navnkundige", det drejer sig om Anders Holm, Dieter Poul Küssner, Kurt V. Andersen og Ole Vind.

Wikipedia: Bestyrelsen har I den forløbne vinter drøftet, hvordan de enkelte højskolers historie beskrives på det populære internetleksikon Wikipedia. I sidste nyhedsbrev blev en undersøgelse, som Lars Thorkild Bjørn har stået for, offentliggjort. I majnummeret af Højskolebladet bliver undersøgelsens resultater uddybet i en større artikel.  

Arkivkurser

To af årets arbejdsmål rettede sig direkte mod servicering af højskolerne:

 • At rådgive højskolerne om bevaring af arkivmateriale og -genstande.
 • At undersøge muligheder for at udbyde arkivuddannelse.

For at kunne bevare høj­skole­historien må højskolearkivalier, dokumenter, billeder, publikationer og andet bevares. Vi anbefaler, at indsamling og arkivering bliver organiseret som et særligt ansvarsområde på den enkelte højskole.

Vi opfordrer højskolerne til at indlevere deres materiale til Rigsarkivet, hvis det er af national interesse, til landsarkiverne ved regional interesse og til lokalarki­verne, hvis arkivalierne mest er af lokal interesse. Lokalarkiverne har organiseret sig i Sammenslutningen af Lokalarkiver.

De højskoler, der har etableret eget højskolearkiv, har erfaret, at der skal arkivkompetencer til for at løse opgaven. Foreningen opfordrer derfor højskolers arkivansvarlige til at uddanne sig inden for arki­vering.

Sammenslutningen af Lokalarkiver tilbyder en generel arkivuddannelse og en uddannelse i brugen af arkivsystemet Arkibas.

 Se mere hos Sammenslutningen af Lokalarkiver

Arkiv- og museumskonsulent

Højskolehistorisk Forening vil gerne støtte højskolernes arbejde med at sikre dokumenter og genstande af historisk betydning for eftertiden. Derfor har vi søgt en frivillig med interesse for arkiv- og museumsarbejde, som vil være konsulent for højskolerne. Foreningen vil bekoste konsulentens arkivuddannelse som beskrevet ovenfor.

Indsamling og søgning af arkivalier

Skoler og enkeltpersoner kan fortsat aflevere arkivalier. Se adresser på vores hjem­meside om arkivalier og genstande:

Statens Arkiver har to gode arkivdatabaser, hvis man vil søge højskolehistoriske arki­valier: danpa.dk og sa.dk/daisy

Bestyrelsen kan i begrænset omfang bistå med aflevering eller stå for midlertidig op­bevaring.

Højskolehistorisk Forum 2014

Årets højskolehistoriske Forum afholdes lørdag den 30. august 2014 kl. 11.00 - 16.00 på Vallekilde Højskole.

Program:

Vallekildes arkiv
Præsentation af Vallekildes omfattende arkiv og historiske samling (arkivalier, billeder, bøger, film m.m.). Hjulpet af fondsmidler og en stor gruppe frivillige er der indrettet lokaler og registreret arkivalier i Arkibas. Hele billedsamlingen er ligeledes ved at blive digitaliseret. Der findes her en guldgrube af materiale for højskole- og lokalhistorikere, tidligere elever og alment højskoleinteresserede.

Bedre Byggeskik-bevægelsen

Præsentation af Bedre Byggeskik-bevægelsen, som bl.a. har rødder i Vallekilde Højskoles Håndværkerskole, skabt af bygmester Andreas Bentsen og videreført af hans søn, arkitekt Ivar Bentsen.

Holbæk Museum står for denne del af programmet. Museet har fremstillet en række små publikationer med eksempler på huse og gårde.

Endeligt program og mulighed for tilmelding følger i juni. 

Se oplysninger om Vallekilde-Arkivet

Se omtale af Bedre Byggeskik bevægelsen

Folkemødet på Bornholm

Højskolehistorisk Forening deltager for første gang med et programpunkt ved folkemødet på Bornholm. I år er det 12.-15. juni. Vi stiller spørgsmålet til en række politikere: "Hvad gjorde højskolen ved dig?"

Fredag aften den 13. juni kl. 19.30 deltager Højskolehistorisk Forening i Grundtvigsk Forums telt på hjørnet af Strandvejen og Stationsvej i Allinge lige foran Nordlandshallen og overfor Cirkuspladsen.

Aftenens program vil komme til at handle om højskole og politik vekslende med fællesang fra Højskolesangbogen. Kendte aktive politikere fortæller, hvad der skete da de "stødte ind i højskolen". Blev livskursen ændret? Hvad betød det for valg af uddannelse, levebrød, familieliv o.s.v.? Kom det også til at betyde noget rent politisk? Mellem fortællingerne synger vi.

De deltagende politikere vil være: Annette Wilhelmsen, MF, SF. Mette Bock, MF, LA. Martin Lidegaard, Udenrigsminister, R. Uffe Elbæk, MF, Alternativet.

Bestyrelsen

Der er afholdt fire bestyrelsesmøder, herunder et længerevarende seminar om visioner for arbejdet med et høj­skolemuseum.

Medlemmer

Vores medlemstal har udviklet sig således: 

2014: opgørelsen for indeværende år er endnu ikke færdig.

2013: 40 personlige medlemmer og 23 højskoler i alt 63 medlemmer 
2012: 32 personlige medlemmer og 13 højskoler i alt 45 medlemmer.

Vi håber at nå et samlet medlemstal på 100 i det kommende år.  

Tak til Højskolernes Hus for husly ved bestyrelsesmøder. Tak til bestyrelsen for det gode og inspirerende samarbejde. 

 


Vallekilde Højskole 1906
Vallekilde Højskole 1906
Foto: Søren Bay, Odsherred Lokalarkiv