Årsberetning 2011-12

Beretning til Generalforsamlingen 16. juni 2012 på Suhrs Madakademiet. Foreningen kunne i marts måned i år fejre sit fjerde år.

Navneændring

Bestyrelsen har overvejet en navneændring for at få et mere mundret navn. Derfor indstilles til generalforsamlingen at ændre foreningens navn til: Højskolehistorisk Forening.              

Prioritering af arbejdsopgaver

Foreningens arbejde er styret af vores grundlagspapir med foreningens mission, vision, formål og vedtagne mål for det enkelte foreningsår. Siden sidste generalforsamling har det omfattet:

 • At bidrage til at skabe arkiv og museums- og biblioteksfunktioner, der kan sikre stabile rammer for løbende indsamling, registrering samt formidling af dokumenter og gen­stande af højskolehistorisk betydning.
 • At rådgive højskolerne om bevaring af arkivmateriale og genstande.
 • At styrke forskning og undervisning i højskolehistorie gennem kontakter til forskere, un­dervisere og studerende på de videregående uddannelser.
 • At bidrage og inspirere til at formidle højskolehistorie, som perspektiverer aktuelle debat­ter, gennem relevante kanaler, herunder Højskolebladet og Foreningen af Folke­højskoler i Danmark (FFD).
 • At arbejde for bevaring af de bygninger fra den tidligere Grundtvigs Højskole, der alle­rede er overdraget til Frilandsmuseet.
 • At opbygge og vedligeholde et netværk af personer og institutioner med interesse for høj­skolehistorie.
 • At opfordre højskolemennesker til at skrive deres personlige erindringer.
 • At vedligeholde hjemmesiden www.højskolehistorie.dk, der oplyser om og indgår i forenin­gens arbejde bl.a. ved at formidle højskoleerindringer.
 • At afholde Forum i første halvdel af 2012 om et væsentligt højskolehistorisk tema.

Arkivalier og databaser

Højskolearkivalier vil fortsat være spredt på forskellige arkiver rundt i landet.

Skoler og enkeltpersoner kan fortsat aflevere arkivalier af højskolehistorisk interesse til hen­holdsvis: Rigsarkivet, et af landarkiverne eller et lokalarkiv. Deres hjemmesider giver god vej­ledning i afleveringsprocessen.

Arkivbaserne Danpa (privatarkiver) og Daisy (Statens Arkiver) rummer mange væsentlige høj­skolehistoriske arkivalier og kan anbefalers til alle højskoleinteresserede. 

De billeder, foreningen fået i elektronisk form, vil vi bruge på hjemmesiden, når det er re­le­vant, og ellers stille dem til rådighed for foreningens medlemmer med udgangs­punkt i fore­spørgsler.

Højskolehistorisk indsamling, forskning, digitalisering og formidling

Bestyrelsen har drøftet mulige initiativer med fokus på indsamling af, forskning i, digitalisering af og formidling af højskolehistorie. Sådanne initiativer må nødvendigvis knyttes til et partner­skab med professionelle kræfter i Statens Arkiver, Det kgl. Bibliotek, landsarkiverne, lokalarki­verne, Århus Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet og/eller andre tilsva­rende institutioner.

Vi har et stor interesse i at få digitaliseret historisk materiale (højskolearkiver, personarkiver, billedmateriale m.m.), fordi det vil gøre tilgængeligheden uafhængig af bopæl og dermed for­øge anvendelsesmulighederne betydeligt.

Handlingsmuligheder

Vi samlede vores drøftelser af forskellige initiativer i en række handlingsmuligheder:

 1. Et stort samlet bevarings, forsknings-, formidlings- og oplevelsesprojekt med base på Grundtvigs Højskole på Frilandsmuseet og med museet som projektejer
 2. En højskolefilm i tilknytning til jubilæet i 2019.
 3. Et højskolehistorisk forskningsprojekt.
 4. En løbende indsamling af højskoleerindringer på hjemmesiden.
 5. Et digitaliserings- og formidlingsprojekt (eksempelvis af højskolebilleder) med Det Kgl. Bibliotek, Rigs­arki­vet og/eller et museum som partnere
 6. En formidling af dele af Vartov Arkivet eksempelvis billederne via mini-arkibas på Forenin­gen for Fol­kehøjskolens Histories hjemmeside
 7. En formidling af digitale højskolebilleder på Foreningen for Folkehøjskolens Histories hjemmeside
 8. En udfoldet crowdsourcingmodel i forlængelse af erfaringerne fra Netværk for Folkelig Idrætshistorie, hvor såvel foreningen som brugerne kan uploade både digitaliseret tekst og digitaliserede billeder.

Konklusion:

 • Hvis foreningen skal være andet end sporadisk udfø­rende (eks. erindringsindsamlingen på hjemmesiden), så kræver det, at vi bevidst vælger denne strategi. Det kræver for­mentlig også, at vi får en fysisk base, et dedikeret netværk af frivillige med­ar­bejdere samt professionel kon­su­lent­bistand.
 • Vi koncentrerer i første omgang foreningens kræfter om at bidrage til bevaring og brug af Grundtvigs Højskole. Vi  ser dette projekt som en løftestang og et muligt samlings­punkt for højskolehistoriske initiativer, men tænker samtidig de andre projekter, så de vil kunne realiseres selv­stæn­digt.
 • Vi tilstræber således at skabe synergi mellem initiativerne.

Grundtvigs Højskole Museum

Vores konklusion på drøftelsen af mulige initiativer var særlig inspireret af, at Frilandsmuseets leder Peter Henningsen offentliggjorde sit ønske om at bevare Grundtvigs Højskole i Lyngby i en artikel på websitet Alt om København i december 2010. Bygningen ligger på museets grund og er i god stand, men den trænger til restaurering.

Dette gav Foreningen for Folkehøjskolens Histories drøm om at kombinere bevaring af den fine gamle bygning med fremtidsvendt formidling af højskolehistorie nyt liv. Derfor har bestyrelsen drøftet mulighederne med repræsentanter for Frilandsmuseet og Nationalmuseet samt nogle universitetsforskere med interesse for højskolehistorie. På den baggrund er der ved at udkry­stalli­sere sig en vision om at istandsætte skolen som ramme om et højskolehistorisk museum, et levende folkeligt kulturmiljø og kulturhistorisk forskning. Det store spørgsmål, som vi nu ar­bejder med, er hvordan dette perspektivrige og ambitiøse projekt kan finansieres.

Hjemmesiden

Hjemmesiden - www.højskolehistorie.dk - er sammen med nyhedsbreve til medlemmerne for­eningens ansigt udadtil. Siden rummer foreningsoplysninger, højskoleerindringer og kon­taktoplysninger. Den har et par hundrede besøgende om måneden.

Højskoleerindringerne vækket stor interesse, og vi arbejder løbende for at få flere af disse. I årets løb har hjemmesiden fået et æstetisk løft i forbindelse med, at Folkehøjskolernes For­ening i Danmark har skiftet server.

Bestyrelsen har undersøgt muligheder for at udbygge hjemmesiden og gøre den til en mere omfattende højskolehistorisk platform. Konklusionen er, at en fremtidssikret model vil skulle åbne muligheder for, at interesserede brugere selv kan uploade digitaliserede tekster og bille­der. Med udgangspunkt i erfaringer fra tilsvarende folkelige digitaliseringsprojekter har vi fo­reløbig valgt at se vore ambitioner om mere omfattende digital formidling i sammenhæng med ønsket om at gøre Grundtvigs Højskole i Lyngby til et moderne højskolehistorisk museum.

Højskoleerindringer

Mange tidligere højskolemennesker, som stadig er engageret i højskolens historie, har bidraget med at skrive deres personlige erindringer. Artiklerne er offentliggjorte på hjemmesiden. Der er i årets løb komme bidrag om: Snoghøj, Elbæk, Båring, Kolding, højskolefilm, højskolecitater samt højskolen og ungdomsoprøret,

Flere er på vej - enkelte har allerede afleveret og andre sidder og skriver.

Unescos konvention til beskyttelse af den immaterielle kulturarv

Jørgen Carlsen foreslog i Kristeligt Dagblad den 6.2.2012, at den danske folkehøjskole optages på Unescos liste i henhold til Konvention til beskyttelse af den immaterielle kulturarv.

FFD bad os vurdere forslaget og komme med en anbefaling.

Samtidig udtrykte Else Marie Kofod, Dansk Folkemindesamling i Kristeligt Dagblad den 13.2.2012 betænkeligheder: "… hvis Danmark for tiden tager statslige skridt til mekanisk be­skyttelse eller værn af konkrete immaterielle kulturformer. Derved ville det offentlig komme til at fastfryse meget af det, man gerne vil fremme gennem folks fortsatte praksis."

Den immaterielle kulturarv er vanskelig at afgrænse, registrere og be­skytte, ligesom hensigten om at ville gøre det rejser vigtige principielle spørgsmål om forhol­det mellem de folkelige kul­turfor­mer og staten. Når det er sagt, mener vi imid­lertid, at folkehøjskolen kan være et vel­valgt dansk bidrag til listen.

I kraft af skoleformens betydning for opbygningen og udviklingen af det danske demo­krati og i kraft af de gode traditioner for statslig støtte under respekt for civilsamfundets frihed, mener vi, at folkehøjskolen er værd at sætte fokus på i en sådan international sam­­menhæng. Som bekendt har danske folkehøjskoler lang erfaring med at indgå i ligeværdige inter­nationale pro­jekter om udvikling af medborgerskab og demokrati.

Højskolebladet og historien

I foråret fik vi en opfordring om bidrag med historisk stof til Højskolebladet:

Højskolebladets navnestof bliver læst af mange og er en vigtig del i fortællingen af højskoler­nes historie og rolle i dag.

Koryfæer er et element, der kort fortæller om en historisk og betydningsfuld person i højsko­lernes historie. Personen skal helst være aktuel i den ene eller anden forbindelse, evt. med jubilæum, død eller synspunkter, der også er en tendens i tiden. Koryfæer er et fast element hver måned.

Vi blev opfordret til at skrive teksten til Koryfæer og skaffe et billede (om muligt) til hvert nummer året ud. Bladet står for redigeringen.

Bestyrelsen har valgt Lars Thorkild Bjørn som tovholder.

Højskolehistorisk Forum

Temaet sidste år: At skrive erindringshistorie.

Årets tema: Madens betydning i højskolens historie og nutid.

Medlemstal

Medlemstallet er nu på 36 enkeltmedlemmer og 13 skolemedlemsskaber. Et mål for næste år kunne være: 50 enkeltmedlemsskaber og 50 skolemedlemsskaber.

Bestyrelsen

Frederik Christensen, der siden foreningens start har repræsenteret FFD, ønskede sig afløst i slutningen af 2011. FFD har udpeget Lars Thorkild Bjørn som nyt medlem. Han overtog også posten som næstformand.

Arne Andresén påtog sig opgaven som foreningens kasserer.

Kirsten Floris accepterede at være foreningens første revisor.

Tak for samarbejdet.

 
Grundtvigs Højskole i Lyngby

Grundtvigs Højskole i Lyngby
Foto: Lars Høbye